Novosti

ADVOKATSKA TARIFA / CENOVNIK ADVOKATSKIH USLUGA

N A P O M E N A
 
ADVOKATI U REPUBLICI SRBIJI SU DUŽNI DA SE PRIDRŽAVAJU OVE ADVOKATSKE TARIFE TJ. CENOVNIKA ADVOKATSKIH USLUGA I PRAVILA TARIFIRANJA.
 
UVAŽAVAJUĆI OPŠTU TEŠKU SITUACIJU U KOJOJ SE GRADJANI NALAZE ADVOKATI U SRBIJI ČESTO ODOBRAVAJU I POPUST NA CENE USLUGA U GRANICAMA KOJE DOZVOLJAVA ADVOKATSKA TARIFA I OKO DETALJA, MOGUĆNOSTI I SPREMNOSTI ADVOKATA DA VAM OMOGUĆI POPUST MOŽETE UPITATI SVAKOG ADVOKATA.
 
REPUBLIKA SRBIJA
ZVANIČNA NOVA ADVOKATSKA TARIFA REPUBLIKE SRBIJE
ZA 2013, 2014, 2015, 2016 GODINU
Stupila na snagu 01.01.2013
Službeni glasnik Republike Srbije, broj 121/2012 od 24.12.2012
 
REPUBLIC OF SERBIA
OFFICIAL NEW LAWYER ATTORNEY TARIFF AND COSTS IN SERBIA
2013, 2014, 2015, 2016 YEAR
LAWYER TARIFFS, LAWYER SALARY, PRICES AND COSTS IN SERBIA
Entered into force 01.01.2013
Official Gazette of Serbia, number 121/2012, date 24.12.2012
 
 
Krivični postupak
Criminal Proceedings
 
Tarifni broj 1
  
Zaprećena kazna
Possible Prison Sentence
Odbrana i pristup
Defense and Access
Sastav podneska
Written Action
Dinar
RSD
 
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca – sa 1 započetim satom pripada i za Saslušanje u policiji Prepoznavanje osumnjičenog u pretkrivičnom postupku pred OUP
Zastupanje oštećenog Odložen pretres Razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru
Poverljiv razgovor sa osumnjičenim Prijem rešenja o zadržavanju – sa 1 započetim satom
ŽALBA okrivljenog privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi

Ponavljanje postupka Zaštita zakonitosti

Prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji predlog sporazuma za priznanje krivice Prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužba za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, zalba oštećenog, molba za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje postupka
Ostali podnesci
 
do 3 godine
Up to 3 years
18.000,00
9.750,00
33.000,00
16.500,00
8.250,00
 
od 3 do 5 godina
From 3 to 5 years
24.000,00
12.750,00
45.000,00
22.500,00
11.250,00
 
od 5 do 10 godina
From 5 to 10 years
31.500,00
16.500,00
60.000,00
30.000,00
15.000,00
 
od 10 do 15 godina
From 10 to 15 years
46.500,00
24.000,00
90.000,00
45.000,00
22.500,00
Preko 15 godina
Over 15 years
61.500,00
31.500,00
120.000,00
60.000,00
30.000,00
 
 
Postupci bez izražene vrednosti spora (neprocenjivi)
Procedures without enhanced value of dispute
 
Tarifni broj 14  
 
 Vrsta spora
Type of dispute
Sastav podneska
Written Action
Zastupanje i pristup
Representation and Access
 
Dinar
RSD
 
 
PODNESAK
ŽALBA
ROČIŠTE
ODLOŽENO
 
Smetanje poseda, Razvod, Neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji pred sudom časti, porodični (vanparnica), upis u katastar – neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i porodični i ostali), upis u APR
16.500,00
33.000,00
18.000,00
9.750,00
 
Postupci pred državnim organima ostali
19.500,00
39.000,00
21.000,00
11.250,00
 
Službenosti, stambeni odnosi, prekršaji pred policijom, ostali sporovi OS
22.500,00
45.000,00
24.000,00
12.750,00
 
Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS
25.500,00
54.000,00
27.000,00
14.250,00
 
 
Zakonsko izdržavanje
 
6.000,00
12.000,00
7.500,00
4.500,00
 
 
Vršenje roditeljskog prava
 
11.250,00
22.500,00
12.750,00
7.125,00
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa (neprocenjivo), ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS
30.000,00
60.000,00
31.500,00
16.500,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom
36.000,00
72.000,00
37.500,00
19.500,00
 
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)
45.000,00
90.000,00
46.500,00
24.000,00
 
 
Postupci gde je odredjena vrednost spora (procenjivi predmeti)
Proceedings where there is certain value of the dispute
 
Tarifni broj 13
  
 
Vrednost u dinarima
Value in dinars RSD
 
Sastav podneska
Written Action
Zastupanje i pristup
Representation and Access
 
Dinar
RSD
 
 
PODNESAK
ŽALBA
ROČIŠTE
ODLOŽENO
1/2 PODNESKA
+  1.500,00 din
 
450.000,00
6.000,00
12.000,00
7.500,00
4.500,00
 
450.000,01
750.000,00
9.000,00
18.000,00
10.500,00
6.000,00
 
750.000,01
1.500.000,00
11.250,00
22.500,00
12.750,00
7.125,00
 
1.500.000,01
3.000.000,00
16.500,00
33.000,00
18.000,00
9.750,00
 
3.000.000,01
6.000.000,00
22.500,00
45.000,00
24.000,00
12.750,00
 
6.000.000,01
12.000.000,00
30.000,00
60.000,00
31.500,00
16.500,00
 
12.000.000,01
24.000.000,00
37.500,00
78.000,00
39.000,00
20.250,00
 
24.000.000,01
48.000.000,00
45.000,00
90.000,00
46.500,00
24.000,00
od 48.000.000,01
do 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od
45.000,00 din se uvećava za
po 30,00 din
45.000,00
+ po 30,00 din
Podnesak
+ 100 %
45.000,00
+ po 30 din
+ 1.500,00 din
1/2 podneska
+ 1.500,00 din
od 120.000.000,01
do 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 dinara nagrada od
52.200,00 din se uvećava za
po 30,00 din
52.200,00
+ po 30,00 din
Podnesak
+ 100 %
52.200,00
+ po 30 din
+ 1.500,00 din
1/2 podneska
+ 1.500,00 din
preko 300.000.000,01 na započetih
4.500.000,00 dinara nagrada od
58.200,00 din se uvećava za
po 30,00 din
58.200,00
+ po 30,00 din
maksimalno
do 88.200,00
Podnesak
+ 100 %
58.200,00
+ po 30 din
maksimalno
do 88.200,00
+ 1.500,00 din
1/2 podneska
+ 1.500,00 din
 
 
POSEBNA PRAVILA TARIFIRANJA ADVOKATSKIH USLUGA
SPECIAL TARIFF RULES FOR LAWYER SERVICE
 
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI  – VRSTE UGOVORA I IZNOS NAGRADE U DIN.
UGOVOR ORTAČKI, GENERALNI (OPŠTI), STATUT, OSNIVAČKI AKTI
30.000,00
KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKE STVARI, PREDUGOVORI, POJEDINAČNI AKTI DRŽAVNIH ORGANA I LOKALNE SAMOUPRAVE 22.500,00
ZAVEŠTANJE (NEPROCENJIVO), OSTALI NEPROCENJIVI UGOVORI, POJEDINAČNI AKTI PRAVNIH LICA 19.500,00
PUNOMOĆ 13.500,00
OSTALE IZJAVE 11.250,00
UGOVOR O POSLUZI 16.500,00
UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU ILI POSREDOVANJU,  OPŠTI AKTI PRAVNIH LICA 25.500,00
OPŠTI AKTI DRŽAVNIH ORGANA I LOKALNE SAMOUPRAVE 37.500,00
 
ADVOKATSKI PRAVNI SAVETI
ATTORNEY LAWYER LEGAL ADVICE
USMENI ADVOKATSKI PRAVNI SAVET 50%  
SPOKEN ATTORNEY LEGAL ADVICE 50%
PISMENI ADVOKATSKI PRAVNI SAVET 100%
WRITTEN ATTORNEY LEGAL ADVICE 100%
OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
 FROM REGULAR TARIFF NUMBER
 
UGOVORI  I OPŠTI AKTI  1,5 %  OD VREDNOSTI PREDMETA UGOVORA ILI PRIMENA TARIFNOG BROJA 13
ADVOKATSKE OPOMENE PRED UTUŽENJE I DRUGE 50% OD TARIFNOG BROJA
PREGLED I RAZMATRANJE SPISA – DOKUMENTACIJE OD STRANE ADVOKATA 50% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
PREGLED ZEMLJIŠNIH I DRUGIH KNJIGA, SUDSKI IZVODI, PREPISI,
KLAUZULE PRAVOSNAŽNOSTI I IZVRŠNOSTI, DRUGI RAZNOVRSNI IZVODI POTVRDE ITD.
20% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
ZAPOČETI SAT – KONSULTATIVNI SASTANAK – KONFERENCIJE 1.500,00 DINARA
DOPISI 3.000,00 DINARA
ZASTUPANJE VIŠE STRANAKA OD STRANE JEDNOG ADVOKATA
ZA SVAKU NOVU STRANKU DODATNIH +50%
ADVOKAT I KLIJENT MOGU ZAKLJUČITI SPORAZUM O BESPLATNOM ZASTUPANJU ODNOSNO SPORAZUM KOJIM SE KLIJENT OBAVEZUJE DA ADVOKATU ISPLATI DO 30% OD UKUPNOG
IZNOSA NAPLAĆENOG U SPORNOM PREDMETU ODNOSNO IZNOSA KOJI KLIJENTU
BUDE ISPLAĆEN OD SUPROTNE STRANE ITD.
 
  
Napominjemo da je ovo zvanična nova Advokatska tarifa u Republici Srbiji koje se mora pridržavati svaki advokat, ali je ovo samo njen pojednostavljen i tabelarni prikaz. Kompletan tekst Advokatske
tarife Republike Srbije i celovita pravila naplate advokatskih usluga možete pronaći na internetu i upoznati se sa svim pravilima oko naplate i tarifiranja advokatskih usluga
na teritoriji Republike Srbije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *