Novosti

Besplatna pravna pomoć građanima dostupna 24 sata

Besplatna pravna pomoć dostupna svim građanima

Budući zakon o besplatnoj pravnoj pomoći građanima Srbije će garantovati pravo na besplatni pravni savet ili neki drugi vid pravne pomoći, uključujući zastupanje pred sudom i drugim državnim organima, izjavio je pomoćnik ministra pravde Vojkan Simić.

– Taj zakon je veoma važan za našu državu i građane jer uvodi ravnopravnost svih građana za pristup sudu bez obzira na materijalni status i ekonomski položaj. On nosi dimenziju socijalne pravde, pravičnosti i pravo na pravično suđenje – istakao je Simić u pauzi ekspertske rasprave o Radnoj verziji zakona koji je organizovalo Ministarstvo pravde i Savet Evrope.

Prema podacima Ministarstva pravde, veliki broj građana u Srbiji ima pravni problem, ali nema sredstava, mogućnosti da plati za pravnu pomoć.

Ti podaci govore da jedna četvrtina ispitanika ima pravni problem, a svega je 35 odsto njih potražilo pomoć, dok ostatak nije znao da takvu mogućnost ima.

Oni koji su se obraćali za pravnu pomoć u tri četvrtine slučajeva tražili su jednostavan savet iz oblasti porodičnog prava, radnopravnih odnosa i upravnih odnosa, pokazuju podaci Ministarstva pravde.

Primarna pravna pomoć dobija se na usmeni zahtev
Prema smernicama iz Strategije Vlade Srbije, budući zakon treba da uspostavi jedinstveni Registar pružalaca usluga besplatne pravne pomoći i određene jedinstvene standarde u pogledu načina rada u pružanju pravne pomoći, kao i standarda u vezi sa organizacijom službe pravne pomoći.
Postupak za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć treba da bude jednostavan, efikasan i transparentan. Strategija nalaže da se primarna pravna pomoć pruža svakom licu na njegov usmeni zahtev, bez ikakvog ograničenja u pogledu imovinog stanja korisnika usluga.
Takođe, predviđa osnivanje Nacionalnog tela za pravnu pomoć, kao samostalni kolektivni organ, koji utvrđuje i vodi politiku pravne pomoći i upravlja sistemom besplatne pravne pomoći i regionalna tela za pravnu pomoć, osnovana na teritorijalnom principu, za područje apelacionih sudova.
Zakonom će biti uspostavljen sistem i obezbeđenja i kontrole kvaliteta u pružanju usluga besplatne pravne pomoći, navodi se u Strategiji.

Prema rečima Simića, ideja zakona je da se svima omogući ostvarivanje prava pred sudom i drugim državnim organima u upravnom postupku, bez obzira na to da li imaju novac da zastupanje.

Predviđeno je da pravo na besplatnu pravnu pomoć mogu da daju advokati kao i do sada, službe lokalne samouprave, sindikati, udruženja, nevladine organizacije, pravne klinike na pravnim fakultetima, udruženja potrošača, naveo je Simić.

– Princip je da se za pružanje besplatne pravne pomoći iskoriste svi društveni stručni pravnički kapaciteti, imajući u vidu da radna verzija zakona predviđa da država i lokalna samouprava iz svojih budžeta plaćaju pružaoce pomoći – naveo je pomoćnik ministra.

S obzirom na to da se, kako je naveo, nalazimo u vreme ekonomske krize i nema dovoljno novca u tim budžetima za te potrebe, „treba da uključimo sve koji mogu svojom stručnošću i iskustvom da ovakvu besplatnu pravnu pomoć pružimo našim građanima, naveo je Simić.

PRIMARNA I SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ
Radna verzija zakona izrađena je prema smernicama iz Strategije za razvoj sistema besplatne pravne pomoći koju je zimus usvojila Vlada Srbije i predviđa dva vida pravne pomoći – primarnu i sekundarnu.

Primarna se odnosi na opšte pravno savetovanje i dobijanje opštih pravnih informacija o slučaju, kazao je Simić, navodeći da je u dosadašnjoj praksi taj vid pravne pomoći bio je zastupljen u više od 90 odsto slučajeva.

Ona će biti dostupa svima, i obuhvata pružanje opštih pravnih informacija i početnog pravnog saveta – informacija o pravnom statusu osobe i merodavnom pravu u pojedinoj pravnoj stvari, savet o mogućnosti postizanja mirnog rešenja spora, informacije koje se odnose na sam postupak pred sudom i drugim organima javne vlasti, nadležnost, pravila postupka, troškove postupka, način izvršenja odluke i mogućnost ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć.

Takođe se odnosi i na pružanje pravnog saveta, pravne pomoći u sastavljanju podnesaka i drugih pravnih dokumenata.

Sekundarna pravna pomoć obuhvata pružanje pravnog saveta, pravne pomoći u sastavljanju podnesaka i zastupanje pred sudovima, organima uprave i drugim telima.

Nju će moći da ostvaruju osobe slabog imovnog stanja i oni iz ugroženih i marginalizovanih društvenih grupa kao što su Romi, invalidi, izbeglice, azilanti… a uključuje i mogućnost pružanja pravne pomoći iz razloga pravičnosti i na osnovu obaveza koje proističu iz medjunarodnih ugovora.

Pravo na primarnu pomoć, koja se pruža u svakoj pravnoj stvari, na osnovu usmenog zahteva koji korisnik upućuje pružaocu besplatne pravne pomoći, ima svako lice.

Primarnu pravnu pomoć će pružati pripadnici advokature, službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, nevladine organizacije, pravne klinike pri pravnim fakultetima i drugi organizovani oblici pružanja besplatne pravne pomoći, u skladu sa uslovima određenim zakonom.

Sekundarnu pravnu pomoć pružaju advokati, a mogu je pružati i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, osim u složenim pravnim stvarima (pravne stvari koje zahtevaju specijalističko pravničko znanje ili u kojima se primenjuje veći broj sistemskih pravnih propisa), pod uslovom da je pružaju pravnici sa položenim pravosudnim ispitom.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *