Vesti iz advokature

Država odgovorna za štetu koju policija pričini građanima

Republika Srbija odgovara za štetu koju policijski službenik i ostali zaposleni u Ministarstvu pričine trećim licima, ako se dokaže da je šteta nastala postupanjem policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu tokom obavljanja poslova i zadataka i ako su [...]

POBIJANJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Autor: Saša Markota Reviziju sprovela: Nina Nikolić Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu [...]

SPISAK STALNIH SUDSKIH VEŠTAKA- SRBIJE

Регистар судских вештака – Министарство правде Републике Србије SPISAK STALNIH SUDSKIH VEŠTAKA SRBIJE MOŽETE LAKO NAĆI NA WEB SAJTU MINISTARSTVA PRAVDE, ČIJA ADRESA SE NALAZI OVDE „ISPOD“. www.mpravde.gov.rs/court-experts.php Регистар судских вештака. Име. Презиме … Списак јавнобележничких канцеларија … Електронска евиденција сталних [...]

Zakon o sudskim veštacima Srbije

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређују се услови за обављање вештачења, поступак именовања и разрешења судских вештака (у даљем тексту: вештак), поступак уписа и брисања правних лица која обављају послове вештачења, као и права и обавезе лица која обављају [...]

TARIFA -CENE USLUGA JAVNIH IZVRŠITELJA

(„Sl. glasnik RS“, br. 59/2016) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Javnoizvršiteljskom tarifom (u daljem tekstu: tarifa) utvrđuje se naknada za rad javnog izvršitelja i za njegove stvarne troškove u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja, način utvrđivanja visine naknade za rad i za stvarne troškove [...]

Javni izvršitelji, organizacija, disciplilnska odgovornost, razrešenje i ostalo, kao glavava 7 Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Glava prva OSNOVNE ODREDBE 1. Osnove položaja javnih izvršitelja Javna ovlašćenja Član 468 Javni izvršitelj vrši javna ovlašćenja koja su mu poverena ovim ili drugim zakonom. Javni izvršitelj obavlja delatnost kao preduzetnik ili kao član ortačkog društva čiji članovi su isključivo javni izvršitelji. Broj javnih izvršitelja Član [...]

ZAKON O LEGALIZAZACIJI DOKUMENATA U MEĐUNARODNUOM PROMET

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Sl. list SFRJ br. 6/73, Sl. list SCG br. 1/2003 Član 1 Legalizacija (u daljem tekstu: overavanje) isprava u međunarodnom prometu vrši se na način predviđen ovim zakonom, ako međunarodnim ugovorom koji obavezuje Jugoslaviju nije [...]

OVERA DOKUMENATA

Overa dokumenata Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije U diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije, pored ostalog, vrši se sastavljanje ovlašćenja, overa potpisa, fotokopije, prevoda i sl. Obim i forma punomoćja definisani su Zakonom o opštem upravnom postupku. Overa potpisa izvršiće se na [...]

Zakon o javnom beležništvu

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – dr. zakon, 93/2014 – dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015) Deo prvi POLOŽAJ I DELATNOST I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom se uređuje organizacija, delatnost, način i uslovi rada, kao i [...]