Parnice

Sve vrste tužbi u opštem parničnom postupku , u posebnim parničnim postupcima:

  • radni odnosi,
  • privredni sporovi,
  • smetanje državine,
  • sporovi male vrednosti,
  • potrošački sporovi i
  • posebni parnični postupci predvidjeni porodičnim zakonom : bračni sporovi, postupak u sporu o materinstvu i očinstvu, vršenje i lišenje roditeljskog prava, poništenje usvojenja, izdržavanje, zaštita od nasilja u porodici. Redovni i vanredni pravni lekovi.