Postupci pred organima uprave

  1. Zastupanja pri ostvarivanju prava u svim postupcima pred organima uprave
  2. Opšti upravni postupci
  3. Pokretanje i vođenje svih postupaka za ostvarivanje prava na penziju
  4. Pokretanje i vođenje upravnih sporova za poništaj rešenja organa uprave-državnih organa