Advokat Tatjana M. Simović

advokati tanja simovic

ADVOKAT TATJANA M. SIMOVIĆ

Kontakt: 069 20-82-800, 064 213-82-55, 011 214-23-29,
e-mail: tanjasimovic5@gmail.com

Advokat Tatjana M. Simović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu,krivično-sudski smer.
Za vreme studija,radila  je u Prvom Opštinskom sudu u Beogradu kao sudija porotnik i upoznavala se sa krivičnim i parničnim postupkom RS.

Od 1989-1991. god. karijeru započinje  u Beogradu,kao advokatski pripravnik u Advoktatskoj Kancelariji advokata Borivoja Borovića i advokata Radomira Živkovića, danas ambasadora RS. 1991. god. nakon položenog pravosudnog ispita pred komisijom Ministarstva pravde RS, osniva samostalno Advokatsku kancelariju  Simović.

Advokat Tatjana M. Simović je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda.
Advokatska legitimacija broj 1971.
Učesnik je Kopaoničke škole prava sve od njenog osnivanja do danas.

Advokat Tatjana M. Simović pruza usluge u gotovo svim oblastima prava,najčešće ali ne i jedine usluge koje pruža su:

 • PRAVO OSIGURANJA(savetovanje i zastupanje u postupku naknade štete pred osiguravajućim društvima,zastupanje pred sudom),
 • KRIVIČNO PRAVO( zastupanje fizičkih lica u delima opšteg kriminaliteta,zastupanje pravnih lica u k.d. i privrednim prestupima,zastupanje oštećenih lica krivičnim delima),
 • OBLIGACIONO PRAVO (učestvovanje u pregovorima,sastavljanje svih vrsta ugovora,zastupanje u postupcima naknade štete,ispunjenje,raskid,poništaj,utvrđenje ništavosti ugovora,naplata potraživanja,sticanje bez osnova),
 • STVARNO PRAVO (sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti,prikupljanje dokumentacije,pribavljanje dozvola,uknjižba,smetanje poseda,hipoteka,zaloga),
 • PORODIČNO PRAVO (sastavljanje predbračnih ugovora,razvod braka,utvrđivanje očinstva,podela imovine,zakonsko izdržavanje,vršenje roditeljskog prava),
 • NASLEDNO PRAVO (sastavljanje testamenata,ugovora o doživotnom izdržavanju,ugovora o ustupanju i raspodeli imovine,zaštita nužnog dela,pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku),
 • IZVRŠNI POSTUPAK (podnošenje predloga za izvršenje,izvršenje na osnovu verodostojnih isprava,izvršenje na osnovu izvršnih isprava),
 • PRIVREDNO PRAVO (osnivanje i registracija privrednih subjekata,statusne promene,promene pravne forme,izrada svih vrsta trgovinskih ugovora,konsalting i zastupanje u privrednim sporovima),
 • RADNO PRAVO (zastupanje zaposlenih zbog povrede na radu,nezakoniti otkaz,neisplaćene zarade i druga primanja po osnovu radnog odnosa,mobing,sastavljanje ugovora o radu,pravilnika),
 • UPRAVNO PRAVO (zastupanje u upravnom postupku,zastupanje u upravnom sporu)
 • LJUDSKA PRAVA (sastavljanje ustavnih žalbi,podnošenje predstavki evropskom sudu za ljudska prava)

Advokat Tatjana Simović pomaže i savetuje svoje klijente u pravnim, finansijskim, poreskim i drugim pitanjima u vezi sa poslovanjem nekretninama uključujući i postupke pred nadležnim državnim organima.
Dugogodišnje iskustvo doprinelo je uspešnom poslovanju sa klijentima u svim aspektima ulaganja u nekretnine, savetovanja i pružanja pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i ugovora o zakupu, zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama kao i izrada pravno – dijagnostičkih izveštaja (legal due diligence reports).

U proteklih 26 godina neprekidnog bavljenja advokaturom,advokat Tatjana M. Simović, stekla je poverenje mnogih fizičkih i pravnih lica kako u zemlji tako i u inostranstvu,svojim savesnim,profesionalnim i iskrenim odnosom sa klijentima.

Pozovite nas!