Advokatska tarifa

Cena advokatskih usluga u Republici Srbiji određena je advokatskom tarifom, koja je doneta od strane Advokatske komore Srbije. Advokati u Beogradu, kao i svi advokati u Republici Srbiji dužni su da se pridržavaju propisanih cena i svoje usluge naplaćuju u skladu sa propisanom advokatskom tarifom.

Advokatska tarifa posebno uređuje nagradu za rad advokata i naknadu troškova za rad advokata. To znači da advokati imaju pravo da naplate svoj rad na predmetu za koji su angažovani i sve troškove koji su bili neophodni da bi radili na predmetu.

Nagrada za rad advokata na konkretnom predmetu predstavlja cenu koju klijenti advokatske kancelarije plaćaju za stručno znanje i iskustvo advokata, u pogledu pružanja usluga kao što su pravni saveti, upoznavanje sa predmetom, sačinjavanje tužbe, žalbe, odgovora na tužbu, protivtužbu, zastupanje na suđenju, sastavljanje krivične prijave, ugovora, zaveštanja, poravnanja, sporazuma, predloga itd.

Advokatska kancelarija Simović svoje usluge naplaćuje u skladu sa advokatskom tarifom i to na četiri načina, a u dogovoru sa klijentom.

 1. Plaćanje advokatskih usluga prema započetom satu – minimum 4.500,00 RSD
 2. Plaćanje advokatskih usluga ’’paušalno’’’ – fiksno ugovoreni iznos koji se plaća
  periodično,npr.mesečno,u slučaju angažovanja advokatske kancelarije za kontinuiranu pravne usluge.
 3. Plaćanje advokatskih usluga ’’na procenat’’ za predmete u kojima je vrednost odrediva u novčanom iznosu.
 4. Plaćanje advokatskih usluga za svaku pojedinačnu radnju koju advokati preduzimaju,a u skladu sa cenama iz tabele.

Advokati advokatske kancelarije Simović, u skladu sa propisima predviđenim u advokatskoj tarifi, mogu cenu advokatskih usluga korigovati, na način što istu mogu umanjiti najviše do polovine iznosa predviđenog advokatskom tarifom, odnosno mogu je uvećati najviše pet puta.

Advokatska tarifa predviđa i naknadu troškova za rad advokata, koji predstavljaju realne troškove koje advokat ima u procesu pružanja pravne pomoći kao što je naknada za prevoz, naknada za smeštaj, kada zastupa u gradu u kome nije sedište kancelarije, naknada za odsustvovanje iz kancelarije i dnevnice i to:

 1. za prevoz u međumesnom saobraćaju u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata;
 2. za prevoz u mesnom saobraćaju u visini cene taksi prevoza;
 3. .za prevoz sopstvenim vozilom u visini 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru;
 4. za smeštaj u visini cene hotelskog smeštaja,osim hotela sa pet i više zvezdica;
 5. za odsustvovanje iz advokatske kancelarije u visini od 1.500,00RSD za svaki započeti sat,a najviše deset sati dnevno.

Ukoliko se odličite da za rad na Vašem predmetu i angažujete Advokate Beograd – Advokatsku kancelariju Simović, možete nas kontaktirati pozivom mob.tel. 069 20 82 800 ili 064 2138255, fiksnog tel. 011 214 2 329 ili nam pisati na email: tanjasimovic5@gmail.com

Advokatska tarifa – tabelarni pregled

Visina zaprećene kazne
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca
 (t. br. 1)
Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru, poverljiv razgovor sa osumnjičenim u pretkriv. post. pred OUP
Žalba (okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca) ponavljanje kriv. post., zaht. za zaštitu zakonitosti
Privatna tužba,krivična prijava,optužni akt,zahtev za sprovođenje istrage,prigovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, predlog za sporazum o priznanju, predlog za ukidanje pritvora, odgovor na žalbu ili predlog za ponavljanje, vanr. ublažavanje kazne, molba za pomilovanje, odlaganje izdržavanja ili uslovni otpust,odgovor na predlog za ponavljanje postupka, zahtev za rehabilitaciju, žalbe protiv rešenja o određivanju ili produživanju pritvora, sprovođenju istrage
Ostali podnesci
 do 3 godine
 18.000,00
 9.750,00
 33.000,00
 16.500,00
 8.250,00
 3-5 godina
 24.000,00
 12.750,00
 45.000,00
 22.500,00
 11.250,00
 5-10 godina
 31.500,00
 16.500,00
 60.000,00
 30.000,00
 15.000,00
 10 -15 godina
 46.500,00
 24.000,00
 90.000,00
 45.000,00
 22.500,00
preko 15 godina
 61.500,00
 31.500,00
 120.000,00
 60.000,00
 30.000,00

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

Parnični, izvršni, vanparnični, nepokretnosti, stečaj, upravni, upravni sporovi i drugi postupci – procenjivi predmeti

Vrednost spora
Podnesak (t. br. 13)
Ročište
Ročište – odloženo
Žalba
manja od 450.000,00
6.000,00
7.500,00
4.500,00
12.000,00
od 450.000,01 do 750.000,00
9.000,00
10.500,00
6.000,00
18.000,00
od 750.000,01 do 1.500.000,00
11.250,00
12.750,00
7.125,00
22.500,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,00
16.500,00
18.000,00
9.750,00
33.000,00
od 3.000.000,01 do 6.000.000,00
22.500,00
24.000,00
12.750,00
45.000,00
od 6.000.000,01 do 12.000.000,00
30.000,00
31.500,00
16.500,00
60.000,00
od 12.000.000,01 do 24.000.000,00
37.500,00
39.000,00
20.250,00
78.000,00
od 24.000.000,01 do 48.000.000,00
45.000,00
46.500,00
24.000,00
90.000,00
od 48.000.000,01 do 120.000.000,00
45.000,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00
46.500,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00
24.000,00 +  15,00 na svakih započetih 300.000,00
90.000,00 + 60,00 na svakih započetih 300.000,00
od 120.000.000,01 do 300.000.000,00
52.200,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00
53.700,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00
26.100,00 + 15,00 na svakih započetih 900.000,00
104.400,00 + 60,00 na svakih započetih 900.000,00
preko 300.000.000,00
58.200,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 88.200,00
59.700,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 89.500,00
29.100,00 + 15,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 44.100,00
116.400,00 + 60,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 176.400,00

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

 Prekršajni postupak i postupak privrednih prestupa

Vrsta spora
Podnesak (t. br. 14)
Ročište
Ročište – odloženo
Žalba
Privredni prestupi
 30.000,00
31.500,00
16.500,00
60.000,00
Sud časti pri Privrednoj komori
 16.500,00
18.000,00
9.750,00
33.000,00
Prekršajni postupak pred policijom
 22.500,00
24.000,00
14.250,00
54.000,00
Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom
 25.500,00
27.000,00
14.250,00
54.000,00
Ostali prekršajni postupci
 16.500,00
18.000,00
9.750,00
33.000,00

*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

  Parnični i drugi postupci – neprocenjivi predmeti

Vrsta spora
Podnesak (t. br. 14)
Ročište
Ročište – odloženo
Žalba
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar, upravni postupak i spor, upisi APR
 16.500,00
18.000,00
9.750,00
33.000,00
Ostali postupci pred državnim organom
 19.500,00
21.000,00
11.250,00
39.000,00
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom
 22.500,00
24.000,00
14.250,00
54.000,00
Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom
 25.500,00
27.000,00
14.250,00
54.000,00
Zakonsko izdržavanje
 6.000,00
7.500,00
4.500,00
12.000,00
Vršenje roditeljskog prava
 11.250,00
12.750,00
7.125,00
22.500,00
Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom
 30.000,00
31.500,00
16.500,00
60.000,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom
 36.000,00
37.500,00
19.500,00
72.000,00
Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom
45.000,00
46.500,00
24.000,00
90.000,00
Pozovite nas!