Novosti

Nazad na Novosti

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ADVOKATA

9. Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak
Član 197
Advokati i advokatski pripravnici dužni su da se odgovorno, stručno i savesno bave advokaturom i čuvaju ugled advokature.
Za povrede dužnosti i za narušavanje ugleda advokature, advokati i advokatski pripravnici odgovaraju disciplinski, prema odredbama Zakona o advokaturi, ovog statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata.
9.1. Disciplinski organi
Član 198
Disciplinski organi advokatske komore su Disciplinski tužilac i Disciplinski sud, koje bira skupština advokatske komore komore isključivo tajnim glasanjem.
Disciplinski organi su nezavisni u svom radu.
Disciplinski organi su dužni da postupaju hitno, a naročito u slučajevima vođenja disciplinskog postupka u kojima je doneto rešenje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom.
Disciplinski organi podnose pismeni izveštaj o svom radu Skupštini advokatske komore.
Član 199
Disciplinski tužilac je organ disciplinskog gonjenja.
Disciplinski tužilac ima šest zamenika, koji u disciplinskom postupku imaju ista prava i dužnosti kao i disciplinski tužilac, a dužni sa postupaju po njegovim obaveznim uputstvima.
Član 200
Disciplinski sud Advokatske komore Srbije sastoji se od predsednika suda, zamenika predsednika i 16 sudija.
Radom Disciplinskog suda rukovodi predsednik suda, a u njegovoj odsutnosti zamenik predsednika suda.
Disciplinski sud sudi u veću koje čini troje sudija toga suda.
O pravnim lekovima protiv prvostepenih odluka disciplinskog suda advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije odlučuje veće Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije.
9.2. Disciplinski postupak
Član 201
Disciplinski postupak pokreće disciplinski tužilac advokatske komore u čiji imenik je upisan advokat ili advokatski pripravnik protiv koga se postupak pokreće.
U slučaju preseljenja sedišta advokatske kancelarije ili advokatskog pripravnika, disciplinski postupak se nastavlja i okončaće se pred disciplinskim organima advokatske komore pred čijim je organima započet taj postupak.
Disciplinski postupak može se pokrenuti na osnovu prijave koju podnosi zainteresovano lice ili državni organ, na osnovu predloga organa advokatske komore ili po službenoj dužnosti.
Disciplinska prijava ili predlog podnosi se disciplinskom tužiocu nadležne advokatske komore pismeno u dva primerka sa odgovarajućim dokazima.
Disciplinski tužilac Advokatske komore Srbije može pokrenuti postupak iz nadležnosti disciplinskog tužioca advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije ili od njega preuzeti gonjenje.
Član 202
O podnetoj prijavi disciplinski tužilac obaveštava prijavljenog advokata uz dostavljanje prijave i priloženih dokaza sa pozivom da se u roku osam dana od dana prijema, o prijavi izjasni.
Ukoliko se prijavljeni advokat ne izjasni o navodima iz disciplinske prijave u ostavljenom roku, Disciplinski tužilac će odlučiti o prijavi bez izjašnjenja na osnovu raspoloživih dokaza.
Disciplinski postupak se smatra pokrenutim dostavljanjem disciplinske prijave prijavljenom advokatu na izjašnjenje.
Član 203
Prijavljeni advokat u disciplinskom postupku može se braniti sam, a može angažovati branioca.
Prijavljeni advokat može imati samo jednog branioca.
Branilac može biti samo advokat upisan u Imenik advokata Advokatske komore Srbije.
Član 204
U toku disciplinskog postupka, Disciplinski tužilac može tražiti dodatna objašnjenja i dokaze od podnosioca prijave ili drugih državnih organa, fizičkih i pravnih lica.
U slučaju da se podnosilac prijave ne izjasni ili ne dostavi tražene podatke, u ostavljenom roku, Disciplinski tužilac će doneti odluku o disciplinskoj prijavi na osnovu raspoloživih dokaza.
Član 205
Po prispeću izjašnjenja prijavljenog advokata, odnosno dostave dodatnih objašnjenja i dokaza od podnosioca prijave, disciplinski tužilac odlučuje rešenjem da li će podići optužnicu ili odbaciti prijavu.
Član 206
Ako Disciplinski tužilac odbaci prijavu, podnosilac prijave ne može preuzeti gonjenje pred Disciplinskim sudom advokatske komore, ali može u roku od osam dana od prijema rešenja o odbačaju prijave uložiti prigovor Disciplinskom tužiocu Advokatske komore Srbije.
Član 207
Podignutu optužnicu sa svim dokazima Disciplinski tužilac dostavlja Disciplinskom sudu.
Momentom dostavljanja optužnice Disciplinskom sudu, optužnica je stupila na pravnu snagu.
Član 208
Predsednik Disciplinskog suda u roku od osam dana od prijema disciplinske optužnice određuje tročlano veće koje će odlučivati po podnetoj optužnici.
Član 209
Disciplinsko veće, po pravilu, u roku od osam dana uz poziv za disciplinski pretres optuženom advokatu dostavlja optužnicu.
Protiv podignute optužnice optuženi advokat nema pravo na prigovor.
Član 210
Sve dostave prvostepenog i drugostepenog Disciplinskog tužioca i Disciplinskog suda dostavljaju se prijavljenom, odnosno optuženom advokatu preko sedišta advokatske kancelarije upisane u Imenik advokata, preporučenom poštom uz povratnicu.
U slučaju da dostava ne uspe, ista će se još jednom ponoviti, a ako i druga dostava ne uspe, sledeća će se izvršiti preko oglasne table advokatske komore pred čijim disciplinskim organom se postupak vodi.
Protekom osmog dana od dana isticanja na oglasnoj tabli dostava se smatra uredno izvršenom.
Ukoliko prijavljeni, odnosno optuženi advokat angažuje branioca sva pismena u disciplinskom postupku se dostavljaju i braniocu, po pravilima dostavljanja iz stava 1. ovog člana.
Rokovi za žalbu računaju se od dana dostavljanja optuženom, a ako ima branioca od dana kada je izvršena prva dostava.
Član 211
Disciplinski pretres se može održati u odsutnosti uredno pozvanog optuženog advokata i njegovog branioca koji svoj izostanak nisu opravdali.
Član 212
Disciplinski pretresi održavaju se u sedištu advokatske komore.
Član 213
Nakon sprovedenog disciplinskog pretresa, veće Disciplinskog suda donosi presudu, kojom se optuženi advokat:
1. oglašava krivim,
2. oslobađa od optužbe, ako se utvrdi da povreda koje je predmet optužbe ne predstavlja lakšu, odnosno težu povredu dužnosti i ugleda advokature, ili ako postoje okolnosti koje isključuju disciplinsku odgovornost, ili ako nema dokaza da je optuženi advokat povredu izvršio, ili se utvrdi da delo nije učinio,
3. kojom se optužba odbija ako disciplinski tužilac odustane od optužnice ili ako se utvrdi da je nastupila zastarelost disciplinskog gonjenja.
Član 214
U presudi kojom se okrivljeni advokat oglašava krivim, veće Disciplinskog suda navodi:
1. povredu za koje se oglašava krivim, te činjenice i okolnosti koje čine lakšu ili težu povredu ugleda i dužnosti advokata;
2. disciplinsku meru koja je optuženom advokatu izrečena;
3. odluku o troškovima postupka.
Prilikom odmeravanja i izricanja disciplinske mere Disciplinski sud uzima u obzir stepen utvrđene odgovornosti, težinu posledica povrede dužnosti i ugleda advokature, subjektivne i objektivne okolnosti pod kojima je povreda izvršena, nastalu štetu, pobude, raniju kažnjavanost za disciplinske prestupe i materijalne prilike učinioca.
Član 215
Odlukom disciplinskog suda odlučuje se i o troškovima postupka, koje je optuženi advokat dužan da plati u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude.
Troškovi disciplinskog postupa utvrđuje se u skladu sa merilima iz odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.
Član 216
U disciplinskom postupku ne može se odlučivati o zahtevu za naknadu štete nastale izvršenjem disciplinske povrede.
Član 217
Pismeni otpravak presude dostavlja se optuženom advokatu, njegovom braniocu i disciplinskom tužiocu u roku od 30 dana od dana zaključenja disciplinskog pretresa.
9.3. Žalba protiv prvostepene presude
Član 218
Protiv presude Disciplinskog suda advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije optuženi advokat, njegov branilac i disciplinski tužilac mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana kod postupaka lakše povrede dužnosti i ugleda advokata, odnosno u roku od 15 dana kod postupaka za teže povrede dužnosti i ugleda advokata od dana prijema odluke.
Rok za žalbu računa se od dana dostavljanja optuženom, a ako ima branioca od dana kada je izvršena prva dostava.
Primerak žalbe dostavlja se protivnoj stranci, koja može dati odgovor u roku od tri dana kod postupaka za lakše povede dužnosti i ugleda advokata, odnosno u roku od osam dana kod postupaka za teže povrede dužnosti i ugleda advokata.
9.4. Drugostepeni postupak
Član 219
Disciplinski sud Advokatske komore Srbije odlučuje u sednici veća od tri člana po pravilu u roku od 60 dana od prijema spisa Disciplinskog suda advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije.
Član 220
Disciplinski pretres Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije održava se u sedištu Advokatske komore Srbije.
Član 221
Nedolazak optuženog advokata, njegovog branioca ili disciplinskog tužioca ne sprečava veće Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije da održi sednicu veća i donese odluku po podnetoj žalbi.
Član 222
Disciplinski sud Advokatske komore Srbije može potvrditi, preinačiti ili ukinuti presudu Disciplinskog suda advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije.
Član 223
Disciplinsko veće Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije dužno je uraditi pismeni otpravak odluke u roku od 30 dana od dana održavanja sednice veća.
Član 224
Odluka Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije dostavlja se strankama preko disciplinskog suda advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije koji je postupao u prvom stepenu, kao i podnosiocu disciplinske prijave.
Član 225
Pravosnažno izrečene disciplinske mere unose se u evidenciju disciplinskih mera, a primerak odluke se odlaže u dosije osuđenog advokata.
9.5. Spajanje i razdvajanje postupka
Član 226
Disciplinski tužilac posle podignute optužnice može staviti predlog za spajanje ili razdvajanje postupka.
Disciplinski tužilac predlog iz stava 1. ovog člana može podneti najkasnije osam dana pre zakazanog pretresa Disciplinskom sudu advokatske komore pred kojom je pokrenut disciplinski postupak.
O podnetom predlogu odlučuje predsednik prvostepenog Disciplinskog suda.
Protiv odluke predsednika prvostepenog Disciplinskog suda podnosilac predloga nema pravo žalbe.
Član 227
U toku trajanja disciplinskog pretresa odluku o spajanju i razdvajanju disciplinskog postupka donosi Veće Disciplinskog suda koje postupa u prvom stepenu.
9.6. Izuzeće
Član 228
U toku trajanja disciplinskog postupka može se podneti zahtev za izuzeće.
Zahtev za izuzeće mora biti obrazložen.
O zahtevu za izuzeće zamenika predsednika i sudija prvostepenog Disciplinskog suda odlučuje predsednik Disciplinskog suda advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije.
O zahtevu za izuzeće predsednika prvostepenog disciplinskog suda odlučuje predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije.
Zahtevi za izuzeće predsednika, zamenika predsednika i sudija Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije mogu se istaći, nakon dostavljanja žalbe veću drugostepenog Disciplinskog suda, a najkasnije tri dana pre održavanja sednice drugostepenog suda.
Zahtev za izuzeće disciplinskog tužioca i njegovih zamenika nije dozvoljen.
9.7. Tok postupka
Član 229
Disciplinski postupak je hitan.
Član 230
U slučaju odlaganja glavnog pretresa i u slučaju promene jednog ili više članova veća izvedeni dokazi se neće ponovo izvoditi, već će se zapisnici o izvedenim dokazima pročitati, osim ako veće drugačije ne odluči.
Član 231
Predsednik veća održava red tokom glavnog pretresa i ovlašćen je da u slučaju narušavanja reda udalji sa glavnog pretresa lice koje narušava red.
Član 232
Odredbe Zakonika o krivičnom postupku shodno se primenjuju na disciplinski postupak, na sve ono što nije uređeno Zakonom o advokaturi i ovim statutom.
9.8. Izvršenje disciplinskih odluka
Član 233
Predsednik Disciplinskog suda dostavlja disciplinsku presudu Upravnom odboru advokatske komore u čiji je Imenik advokat upisan, u roku od osam dana po konačnosti presude Disciplinskog suda advokatske komore, radi sprovođenja izvršenja.
Član 234
Konačnu presudu Disciplinskog suda kojom je izrečena disciplinska mera brisanja iz Imenika advokata izvršava Upravni odbor one advokatske komore u čiji je Imenik osuđeni advokat upisan, po hitnom postupku i po službenoj dužnosti.
Član 235
Upravni odbor nadležne advokatske komore, na prvoj sednici po prijemu konačne presude Disciplinskog suda, izvršava presudu disciplinskog suda kojom je izrečena disciplinska mera brisanja iz Imenika advokata, donošenjem rešenja o prestanku prava na bavljenje advokaturom u smislu odredbe člana 83. stav 1. tačka 4. Zakona o advokaturi.
Član 236
Upravni odbor nadležne advokatske komore će konačnu presudu disciplinskog suda kojom je izrečena novčana kazna sa određenim rokom radi izvršenja – uplate izrečene novčane kazne i troškova postupka, po isteku roka za izvršenje obaveze, izvršiti podnošenjem predloga nadležnom sudu radi izvršenja – naplatom izrečene novčane kazne i dosuđenih troškova postupka.
Član 237
Protiv rešenja Upravnog odbora nadležne advokatske komore, kojom se utvrđuje prestanak prava na bavljenje advokaturom, donetim na osnovu konačne presude Disciplinskog suda odgovorni advokat ima pravo žalbe Upravnom odboru Advokatske komore Srbije u roku od tri dana i to ako:
– presuda Disciplinskog suda nije konačna,
– ako je nastupila apsolutna zastarelost izvršenja.
Upravni odbor Advokatske komore Srbije dužan je da odluku po podnetoj žalbi donese na prvoj zakazanoj sednici, po hitnom postupku.
Član 238
Po pravnosnažnosti rešenja o brisanju iz Imenika advokata, odnosno izrečenoj novčanoj kazni izrečena disciplinska mera unosi se u dosije osuđenog advokata.
9.9. Povrede dužnosti i ugleda advokata
Član 239
Povrede dužnosti advokata mogu biti teže i lakše.
Član 240
Lakše povrede dužnosti i ugleda advokature su narušavanje dužnosti i ugleda advokature manjeg značaja.
Lakše povrede dužnosti advokata su:
1. ako lakše povredi zakonske obaveze prema advokatskom pripravniku;
2. ako lakše povredi Kodeks profesionalne etike advokata.
Član 241
Pod težom povredom dužnosti advokata i ugleda advokature smatra se narušavanje dužnosti i ugleda advokature propisanih zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije i Kodeksom profesionalne etike advokata.
Teže povrede dužnosti advokata su:
1. očigledno nesavestan rad u advokaturi;
2. pružanje pravne pomoći u slučajevima u kojima je advokat dužan da odbije pružanje pravne pomoći;
3. bavljenje poslovima koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnošću advokature;
4. traženje naknade veće od naknade propisane tarifom;
5. odbijanje izdavanja stranci, na zahtev stranke, obračuna nagrade i naknade troškova za izvršene radnje i izdatke za troškove;
6. zastupanje kod sudova, državnih organa i drugih organizacija protivno zakonu, ovom statutu i Kodeksu profesionalne etike advokata;
7. nesavesno zastupanje;
8. nevraćanje, na zahtev, stranke spisa i dokumenata;
9. neizvršenje i nepostupanje odluka organa komore;
10. nepostupanje po zahtevu organa komore;
11. odgovornost organa i nosilaca funkcija za zakonitost rada organi i/ili nosioci funkcija advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije koji svojim postupanjem, istupima u javnosti iznose netačne informacije ili krše Kodeks profesionalne etike advokata ili narušavaju ugled i položaj advokature;
12. ako uzastopno, neopravdano, izostane sa dve sednica organa advokatske komore u koji je izabran ili organa Advokatske komore Srbije;
13. postupanje advokata koji je član političke stranke ili njenog organa na štetu advokature ili kojom se ugrožava njena samostalnosti i nezavisnosti;
14. nedolično ponašanje prema drugom advokatu, advokatskom pripravniku, protivnoj ili svojoj stranci, sudu, svedoku, veštaku, sudskom tumaču ili učesniku u postupku koji ima svojstvo službenog lica;
15. nedostojno ponašanje u javnim aktivnostima i u privatnom životu kada je dostupan uvidu i oceni javnosti, kojima se nanosi šteta ugledu advokature;
16. davanje netačnih podataka kojima se organi komore dovode u zabludu pri donošenju odluka;
17. nesavesno vršenje poslova privremenog zamenika, ili preuzimatelja advokatske kancelarije;
18. nesavesno vođenje poslova i gubitak dokumentacije stranke;
19. zadržavanje novca naplaćenog za račun stranke;
20. kupovina na javnoj prodaji na kojoj zastupa stranku, stvari koje su izložene prodaji za svoj račun ili račun drugog lica;
21. povreda prava advokatskog pripravnika na praksi u advokatskoj kancelariji;
22. omogućavanje rada advokatskom pripravniku bez nadzora;
23. stavljanje pečata kancelarije na tuđe podneske;
24. neizvršavanje materijalnih obaveza prema komori;
25. davanje izjava u javnosti i istupanje u javnosti sračunato na reklamiranje i isticanje svoje ličnosti;
26. istovremeno zastupanje interesa dve stranke u postupku kada su im interesi suprotni;
27. zloupotreba poverenja stranke koju zastupa;
28. nelojalno preuzimanje stranke od drugih advokata;
29. bavljenje poslovima koji ne spadaju u poslove advokature, osim Zakonom o advokaturi dozvoljenih;
30. neopravdano odbijanje pružanja pravne pomoći;
31. zastupanje pred sudovima ili drugim organima koji vode postupak bez važeće advokatske legitimacije;
32. zastupanje pred nadležnim pravosudnim ili državnim organom pod dejstvom alkohola ili narkotika;
33. prekomerno ugovaranje nagrade ili naknade troškova protivno odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata ili traženje nagrade od stranke koju je dužan da zastupa besplatno;
34. odavanje advokatske ili druge poslovne tajne;
35. falsifikovanje zapisnika ili druge dokumentacije;
36. obavljanje advokature na neposredan ili posredan način za vreme privremenog odsustva ili privremene zabrane bavljenja advokaturom;
37. pribavljanje klijentele preko posrednika;
38. držanje filijale advokatske kancelarije;
39. neobaveštavanje advokatske komore o prekidu ili obustavi svog rada u roku od 30 dana od dana nastupanja promene;
40. ukoliko predsednik i potpredsednik ili bilo ko od članova Upravnog odbora, onemogući sazivanje skupštine;
41. ako članovi jednog organa onemogućavaju rad drugog organa;
42. teža povreda Kodeksa profesionalne etike advokata;
43. neprijavljivanje promene sedišta advokatske kancelarije;
44. ako advokat ili član advokatskog ortačkog društva se bavi advokaturom tokom privremene zabrane bavljenja ili privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom.
Član 242
Za lakše povrede dužnosti i ugleda advokature može se izreći opomena ili novčana kazna, a za teže povrede može se izreći novčana kazna ili mera brisanja iz imenika advokata.

Podeli

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Nazad na Novosti
Pozovite nas!