Novosti

Nazad na Novosti

Javni izvršitelji, organizacija, disciplilnska odgovornost, razrešenje i ostalo, kao glava 7 Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Glava prva
OSNOVNE ODREDBE
1. Osnove položaja javnih izvršitelja

Javna ovlašćenja

Član 468

Javni izvršitelj vrši javna ovlašćenja koja su mu poverena ovim ili drugim zakonom.

Javni izvršitelj obavlja delatnost kao preduzetnik ili kao član ortačkog društva čiji članovi su isključivo javni izvršitelji.

Broj javnih izvršitelja

Član 469

Broj javnih izvršitelja određuje ministar.

Jedan javni izvršitelj određuje se, po pravilu, na 25.000 stanovnika.

Ministar može odrediti da na 25.000 stanovnika bude više od jednog javnog izvršitelja, u zavisnosti od potreba ili na obrazloženi predlog Komore.

Javnoizvršiteljska tarifa

Član 470

Javni izvršitelj ima pravo na naknadu za rad i na naknadu troškova, prema Javnoizvršiteljskoj tarifi.

Javnoizvršiteljsku tarifu propisuje ministar.

2. Početak delatnosti javnog izvršitelja

Uslovi za imenovanje javnog izvršitelja

Član 471

Javnog izvršitelja imenuje ministar, za područje višeg suda i područje privrednog suda.

Za javnog izvršitelja može da se imenuje poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji ispunjava sledeće uslove:

1) diplomirao je na pravnom fakultetu i ima položen ispit za javnog izvršitelja i pravosudni ispit;

2) završio je početnu obuku i ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima pravne struke posle položenog pravosudnog ispita;

3) dostojan za delatnost javnog izvršitelja;

4) nad ortačkim društvom čiji je ortak ne vodi se stečajni postupak;

5) protiv njega ne vodi se krivični postupak za krivično delo protiv pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim delatnosti javnog izvršitelja.

Za javnog izvršitelja ne može da se imenuje lice koje je razrešeno dužnosti javnog izvršitelja ili javnog beležnika, kome je izrečena disciplinska mera brisanja iz imenika advokata ili je razrešeno sudijske funkcije ili funkcije javnog tužioca ili zamenika javnog tužioca.

Dostojnost za delatnost javnog izvršitelja utvrđuje se prema opšteprihvaćenim moralnim normama i Etičkom kodeksu javnih izvršitelja i Standardima profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja.

Ispit za javnog izvršitelja

Član 472

Ispit za javnog izvršitelja može da polaže lice koje je završilo pravni fakultet i ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima pravne struke.

Ministarstvo vodi evidenciju o licima sa položenim ispitom za javnog izvršitelja, koja sadrži ime i prezime, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, datum polaganja ispita i uspeh na ispitu.

Program za polaganje ispita za javnog izvršitelja, način polaganja ispita, vođenje evidencije o licima sa položenim ispitom za javnog izvršitelja i druga pitanja od značaja za polaganje ispita podrobnije propisuje ministar.

Ispitna komisija

Član 473

Ispit za javnog izvršitelja polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje ministar.

Sastav i način rada ispitne komisije propisuje ministar.

Članovi ispitne komisije primaju naknadu za rad u komisiji, čiju visinu određuje ministar.

Javni konkurs

Član 474

Javni izvršitelji se imenuju posle javnog konkursa koji raspisuje ministar, a vodi konkursna komisija.

Konkursna komisija ima pet članova koje imenuje ministar.

Dva člana konkursne komisije jesu javni izvršitelji koji se imenuju sa liste koju predlaže Komora.

Postupak javnog konkursa, sastav konkursne komisije i način njenog rada podrobnije propisuje ministar.

Merila za predlaganje kandidata za javnog izvršitelja

Član 475

Konkursna komisija sastavlja predlog kandidata za imenovanje sa obrazloženjem i prosleđuje ga ministru.

Pri sastavljanju predloga kandidata konkursna komisija vodi računa o dužini i vrsti radnog iskustva na poslovima pravne struke, opštem uspehu na pravosudnom ispitu i ispitu za javnog izvršitelja, i o stručnim znanjima i veštinama korisnim za delatnost javnog izvršitelja (stručne specijalizacije, poznavanje stranog jezika i sl.).

Imenovanje javnog izvršitelja

Član 476

Ministar imenuje javnog izvršitelja rešenjem, između predloženih kandidata.

Rešenje o imenovanju javnog izvršitelja objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pri imenovanju javnog izvršitelja naročito se vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine, koji je u službenoj upotrebi na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sedište javnog izvršitelja.

Rešenje o imenovanju je konačno u upravnom postupku.

Polaganje zakletve javnog izvršitelja

Član 477

Javni izvršitelj polaže zakletvu pred ministrom u roku od 30 dana od dana prijema rešenja o imenovanju.

Zakletva glasi: “Zaklinjem se čašću da ću poštovati Ustav i zakone Republike Srbije i delatnost javnog izvršitelja obavljati savesno, nepristrasno i predano”.

Ako javni izvršitelj neopravdano ne položi zakletvu u roku od 30 dana od dana prijema rešenja o imenovanju, smatra se da nije imenovan.

Ministar rešenjem utvrđuje da se smatra da javni izvršitelj nije imenovan. Rešenje ministra je konačno u upravnom postupku.

Ministar može imenovati za javnog izvršitelja drugog kandidata koga je konkursna komisija predložila.

Uslovi koji se ispunjavaju pre polaganja zakletve

Član 478

Pre polaganja zakletve javni izvršitelj mora da:

1) zaključi ugovor o osiguranju za štetu koju bi svojom delatnošću mogao prouzrokovati drugom licu i ugovor o osiguranju prostorija i predmeta primljenih u depozit za slučaj njihovog oštećenja, uništenja ili nestanka;

2) izradi pečat i štambilj.

Dokaz da su zaključeni ugovori i izrađeni pečat i štambilj dostavljaju se ministarstvu u roku od 25 dana od dana prijema rešenja o imenovanju.

Otpočinjanje delatnosti i početak rada javnog izvršitelja

Član 479

Komora izdaje javnom izvršitelju rešenje o otpočinjanju delatnosti, u roku od 15 dana od dana polaganja zakletve.

Rešenje o otpočinjanju delatnosti sadrži i dan u kome javni izvršitelj počinje da radi i objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Smatra se da javni izvršitelj nije imenovan ako neopravdano ne počne da radi na dan određen u rešenju o otpočinjanju delatnosti.

Ministar rešenjem utvrđuje da se smatra da javni izvršitelj nije imenovan. Rešenje ministra je konačno u upravnom postupku.

Ministar može imenovati za javnog izvršitelja drugog kandidata koga je konkursna komisija predložila.

Uslovi koji se ispunjavaju pre otpočinjanja delatnosti

Član 480

Pre otpočinjanja delatnosti javni izvršitelj mora da:

1) obezbedi kancelariju i opremu neophodnu za sprovođenje izvršenja i obezbeđenja;

2) plati Komori upisninu.

Komora utvrđuje da li je imenovani izvršitelj ispunio uslove u pogledu opremljenosti kancelarije i opreme neophodne za rad.

Podzakonski propisi o početku rada

Član 481

Ministar propisuje opšte uslove za zaključivanje ugovora o osiguranju za štetu koju bi javni izvršitelj svojom delatnošću mogao izazvati drugom licu i ugovora o osiguranju prostorija i predmeta primljenih u depozit za slučaj njihovog oštećenja, uništenja ili nestanka, kao i najnižu visinu oba osiguranja.

Uslove koji se tiču kancelarije, opreme neophodne za sprovođenje izvršenja i obezbeđenja i upisnine propisuje Komora.

Tabla, pečat i štambilj

Član 482

Javni izvršitelj ističe na zgradi u kojoj je njegova kancelarija tablu koja sadrži naziv i grb Republike Srbije, naziv “javni izvršitelj” i njegovo ime i prezime. Ako je sedište javnog izvršitelja u jedinici lokalne samouprave u kojoj je u službenoj upotrebi jezik i pismo nacionalne manjine, na tabli se naziv “javni izvršitelj” ispisuje i na njenom jeziku i pismu.

Javni izvršitelj ima pečat koji sadrži naziv i grb Republike Srbije, ime i prezime javnog izvršitelja, naziv “javni izvršitelj” i sedište javnog izvršitelja. Na oblik, izgled i veličinu pečata primenjuje se zakon kojim se uređuje pečat državnih i drugih organa.

Javni izvršitelj ima i štambilj koji sadrži naziv Republike Srbije, ime i prezime javnog izvršitelja, naziv “javni izvršitelj” i sedište javnog izvršitelja. Oblik, izgled i veličinu štambilja podrobnije propisuje ministar.

Ako je sedište javnog izvršitelja u jedinici lokalne samouprave u kojoj je u službenoj upotrebi jezik i pismo nacionalne manjine, tekst pečata i štambilja ispisuje se i na njenom jeziku i pismu.

Overeni otisak pečata i štambilja deponuju se kod ministarstva.

Potpis i legitimacija. Korišćenje pečata, štambilja i legitimacije

Član 483

Javni izvršitelj ima legitimaciju, koju izdaje ministarstvo, i u koju se unosi ime i prezime javnog izvršitelja, naziv sudova za čije područje je imenovan i registarski broj legitimacije.

Obrazac legitimacije javnog izvršitelja, izdavanje i uništavanje legitimacije i evidenciju o izdatim legitimacijama propisuje ministar.

Javni izvršitelj može da koristi pečat, štambilj i legitimaciju samo za službene radnje koje vrši unutar svojih ovlašćenja.

Overeni potpis javnog izvršitelja deponuje se kod ministarstva.

3. Prestanak delatnosti javnog izvršitelja

Razlozi za prestanak delatnosti

Član 484

Javnom izvršitelju delatnost prestaje na lični zahtev, kad navrši radni vek ili kad bude razrešen.

Javni izvršitelj koji je navršio radni vek ili je razrešen briše se iz Imenika javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja.

Prestanak delatnosti na zahtev javnog izvršitelja

Član 485

Javni izvršitelj može zahtevati od ministarstva da mu delatnost prestane brisanjem iz Imenika javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja.

U svakom slučaju, javnom izvršitelju prestaje delatnost ako ne bude brisan iz Imenika javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Prestanak delatnosti zbog navršenja radnog veka javnog izvršitelja

Član 486

Javnom izvršitelju prestaje delatnost po sili zakona kad navrši radni vek.

Radni vek navršava kada napuni 67 godina života.

Ministar rešenjem utvrđuje navršavanje radnog veka javnog izvršitelja.

Rešenje ministra je konačno u upravnom postupku.

Razlozi za razrešenje javnog izvršitelja

Član 487

Javni izvršitelj razrešava se:

1) ako prestane da ispunjava uslove za delatnost javnog izvršitelja;

2) ako je prikrio zakonsku smetnju od koje zavisi imenovanje javnog izvršitelja;

3) ako zasnuje radni odnos;

4) ako prihvati javnu funkciju ili funkciju u organu upravljanja ili nadzora privrednog društva ili počne da se bavi poslovima obezbeđenja, advokata ili javnog beležnika ili drugim plaćenim zanimanjem ili poslovima koji su kao nespojivi određeni propisom Komore;

5) ako ne plaća premiju za osiguranje za štetu koju bi svojom delatnošću mogao prouzrokovati drugom licu ili premiju za osiguranje prostorija i predmeta primljenih u depozit za slučaj njihovog oštećenja, uništenja ili nestanka;

6) ako postoji znatna nesaglasnost između podataka iz izveštaja o imovini i stvarne imovine javnog izvršitelja;

7) ako mu bude izrečena disciplinska mera trajne zabrane delatnosti javnog izvršitelja;

8) ako bude pravnosnažno osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za krivično delo protiv pravnog saobraćaja ili službene dužnosti ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim delatnosti javnog izvršitelja.

Odlučivanje o razrešenju javnog izvršitelja

Član 488

Postupak odlučivanja o razrešenju javnog izvršitelja pokreće ministar, na predlog Komore ili na sopstvenu inicijativu.

Javnom izvršitelju pruža se prilika da se pred ministrom izjasni o tome da li postoje razlozi za razrešenje, izuzev kad mu je izrečena disciplinska mera trajne zabrane delatnosti javnog izvršitelja.

O tome da li postoje razlozi za razrešenje odlučuje ministar.

Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Rešenje o razrešenju je konačno u upravnom postupku.

Posledice prestanka delatnosti javnog izvršitelja

Član 489

Kad javnom izvršitelju prestane delatnost, nastavlja je njegov zamenik, a ako nema zamenika ministar imenuje drugog javnog izvršitelja koji privremeno preuzima njegove poslove.

On se imenuje u rešenju kojim se javni izvršitelj briše iz Imenika javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja, ili u rešenju kojim se utvrđuje da je javni izvršitelj navršio radni vek ili kojim se javni izvršitelj razrešava ili u posebnom rešenju.

Privremeno preuzimanje poslova traje dok novoimenovani javni izvršitelj ne počne da radi.

Vanredni nadzor Komore

Član 490

Komora je dužna da izvrši vanredni nadzor nad radom javnog izvršitelja kome je prestala delatnost.

Javni izvršitelj dužan je da odmah po prijemu rešenja zbog koga mu prestaje delatnost preda Komori sve spise, knjige, evidencije i pečat i štambilj.

Arhivu javnog izvršitelja popisuje tročlana komisija koju imenuje Komora.

4. Sprečenost javnog izvršitelja da obavlja delatnost i privremeni zamenik javnog izvršitelja

Član 491

Javni izvršitelj koji je sprečen da obavlja delatnost, a nema zamenika, određuje javnog izvršitelja ili zamenika drugog javnog izvršitelja da ga privremeno zamenjuje (privremeni zamenik javnog izvršitelja) i o tome odmah obaveštava ministarstvo, Komoru i sud za čije područje je imenovan.

Ako ne odredi privremenog zamenika pre sprečenosti ili se određeni privremeni zamenik ne prihvati posla, privremenog zamenika određuje rešenjem predsednik Komore.

Javni izvršitelj uvek može opozvati privremenog zamenika koga je odredio on ili predsednik Komore i odrediti drugog, a predsednik Komore uvek može opozvati privremenog zamenika koga je on odredio i odrediti drugog.

Privremeni zamenik vodi kancelariju u ime i za račun odsutnog javnog izvršitelja.

Javni izvršitelj dužan je da isplati privremenom zameniku primerenu naknadu koja se uređuje Javnoizvršiteljskom tarifom.

Udaljavanje sa dužnosti

Član 492

Javni izvršitelj se udaljava sa dužnosti ako mu je određen pritvor.

Javni izvršitelj može biti udaljen sa dužnosti ako se protiv njega vodi krivični postupak za krivično delo protiv pravnog saobraćaja ili službene dužnosti ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim delatnosti javnog izvršitelja.

Javnog izvršitelja rešenjem udaljava ministar.

Rešenje je konačno u upravnom postupku.

Glava druga
OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI JAVNIH IZVRŠITELJA
Najvažnija ovlašćenja izvršitelja

Član 493

Javni izvršitelj pre svega:

1) donosi rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti;

2) zaključkom određuje sredstvo i predmet izvršenja, menja ga ili dodaje;

3) donosi rešenja i zaključke;

4) preduzima radnje kojima se neposredno sprovodi izvršenje ili obezbeđenje;

5) dostavlja akte suda i javnog izvršitelja i pismena stranaka i drugih učesnika u postupku ako javni izvršitelj sprovodi izvršenje;

6) pribavlja podatke o izvršnom dužniku (član 30.).

Poštovanje zakona i sudskih odluka i čuvanje poslovne tajne

Član 494

Javni izvršitelj dužan je da se pridržava zakona i sudskih odluka i da svaku radnju izvršenja i obezbeđenja bez odlaganja beleži u evidenciju o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju.

Javni izvršitelj dužan je da kao poslovnu tajnu čuva podatke koje je saznao u obavljanju delatnosti i ne sme da ih koristi radi sticanja koristi za sebe ili drugog. Ova dužnost ne prestaje s prestankom delatnosti javnog izvršitelja.

Razlozi za izuzeće javnog izvršitelja

Član 495

Javni izvršitelj izuzima se u postupku u kome se neposredno ili posredno odlučuje o njegovim pravima i obavezama ili pravima i obavezama njegovog supružnika ili vanbračnog partnera ili krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva ili o pravima i obavezama lica sa kojima je u odnosu staratelja, usvojitelja, usvojenika ili hranitelja, kojima je zakonski zastupnik i u postupku u kome se odlučuje o pravima i obavezama pravnog lica čiji je osnivač (isključenje).

Javni izvršitelj izuzima se i ako je sa strankom bio u poslovnom odnosu povodom koga se sprovodi izvršenje ili ako je bio zastupnik ili odgovorno lice u pravnom licu koje je stranka u postupku.

Javni izvršitelj izuzima se i ako druge činjenice dovode u sumnju njegovu nepristrasnost.

Nespojivost

Član 496

Sa delatnošću javnog izvršitelja nespojiva je javna funkcija, funkcija u organu upravljanja ili nadzora privrednog društva, poslovi obezbeđenja, advokature ili javnog beležništva, bilo koje drugo plaćeno zanimanje, kao i drugi poslovi koji su kao nespojivi određeni propisom Komore.

Nespojivosti ne podležu naučne, stručne, umetničke i obrazovne delatnosti, posredovanje u mirnom rešavanju sporova, poslovi sudskog prevodioca, kao i delovanje u Komori i međunarodnim udruženjima izvršitelja.

Obaveza poštovanja Etičkog kodeksa javnih izvršitelja i Standarda profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja

Član 497

Javni izvršitelj dužan je da poštuje Etički kodeks javnih izvršitelja i Standarde profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja.

Etički kodeks javnih izvršitelja donosi Komora, a Standarde profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja ministar.

Odgovornost za štetu

Član 498

Javni izvršitelj odgovara svojom celokupnom imovinom za štetu koju svojom krivicom prouzrokuje u izvršnom postupku ili postupku obezbeđenja.

Za tu štetu ne odgovara Republika Srbija.

Dužnost stručnog usavršavanja javnih izvršitelja i početna obuka

Član 499

Javni izvršitelj je dužan da pohađa redovnu stručnu obuku.

Komora vodi evidenciju o pohađanju redovne stručne obuke i drugih oblika stručnog usavršavanja i o tome obaveštava ministarstvo.

Program stručnog usavršavanja javnih izvršitelja propisuje Komora.

Pre imenovanja za javnog izvršitelja kandidat mora da okonča početnu obuku, čiji program i trajanje propisuje Komora.

Komora vodi evidenciju o pohađanju početne i redovne stručne obuke i drugih oblika stručnog usavršavanja i o tome obaveštava ministarstvo.

Evidencija o pohađanju redovne stručne obuke i drugih oblika stručnog usavršavanja sadrži ime i prezime i sedište javnog izvršitelja i oblik i trajanje obuke.

Evidencija o pohađanju početne obuke sadrži ime i prezime, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, odnosno boravište i datum pohađanja obuke.

Računi javnog izvršitelja

Član 500

Javni izvršitelj ima kod banke najmanje jedan namenski račun na svoje ime.

Na namenski račun javnog izvršitelja uplaćuju se sredstva ostvarena u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja. Sredstva na namenskom računu ne mogu biti zaplenjena radi ispunjenja obaveza javnog izvršitelja.

Javni izvršitelj dužan je da sredstva koja su uplaćena na namenski račun radi namirenja izvršnog poverioca prenese bez odlaganja na račun izvršnog poverioca.

Javni izvršitelj ima i najmanje jedan poseban račun za uplatu naknade za rad i naknade troškova.

Obaveza izveštavanja o imovini

Član 501

Javni izvršitelj dužan je da na dan imenovanja i potom jedanput godišnje podnosi Komori izveštaj o imovini i redovan godišnji finansijski izveštaj.

Komora proverava tačnost podataka iz oba izveštaja tako što pribavlja potrebne podatke od organa koji vode odgovarajuće evidencije o imovini i prihodima.

Izveštaj o imovini sadrži podatke koji su određeni zakonom kojim se uređuje Agencija za borbu protiv korupcije.

Način podnošenja podataka iz izveštaja propisuje Komora.

Godišnji izveštaj o poslovanju javnog izvršitelja

Član 502

Javni izvršitelj podnosi najmanje jedanput godišnje izveštaj o poslovanju ministarstvu i Komori.

Podaci iz godišnjeg izveštaja objavljuju se na internet stranici ministarstva i Komore.

Obaveza vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju

Član 503

Javni izvršitelj vodi evidenciju o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju.

Evidencija je javna i sadrži:

1) naziv suda koji je doneo rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili rešenje o prethodnoj ili prevremenoj meri i poslovni broj sudskog predmeta;

2) poslovni broj predmeta javnog izvršitelja;

3) ime i prezime ili poslovno ime izvršnog dužnika i izvršnog poverioca;

4) predmete i sredstva izvršenja ili obezbeđenja;

5) uplaćeno jemstvo i datum uplate;

6) rešenja i zaključke koje je javni izvršitelj doneo;

7) iznos koji je naplatio od izvršnog dužnika;

8) vreme preduzimanja radnji i njihov ishod;

9) ime i prezime ili poslovno ime lica koja su namirena i iznos namirenja;

10) konačni iznos naknade za rad i naknade troškova javnog izvršitelja.

Evidentira se i broj postupaka u kojima je u jednoj godini javni izvršitelj postupao.

Način vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju podrobnije propisuje ministar.

Evidencija o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju vodi se i u elektronskom obliku, a podaci iz nje unose se u centralnu bazu podataka, koja je deo pravosudnog informacionog sistema.

Plaćanje članarine Komori

Član 504

Javni izvršitelj dužan je da plaća članarinu Komori.

Članarina se sastoji od nepromenjivog dela i dela čija visina zavisi od brojnosti predmeta javnog izvršitelja.

Način određivanja članarine, način na koji se ona plaća i njenu visinu podrobnije propisuje Komora.

Glava treća
ZAMENICI I POMOĆNICI JAVNIH IZVRŠITELJA
Zamenik javnog izvršitelja

Član 505

Javni izvršitelj može imati jednog ili više zamenika.

Za zamenika javnog izvršitelja imenuje se lice koje ispunjava uslove da bude imenovano za javnog izvršitelja.

Zamenik javnog izvršitelja ovlašćen je da u ime javnog izvršitelja preduzima sve radnje i donosi sva rešenja i sve zaključke.

Rešenja i zaključke potpisuje svojim imenom i prezimenom i nazivom “zamenik javnog izvršitelja”.

Pri preduzimanju radnji kojima se neposredno sprovodi izvršenje ili obezbeđenje koristi pečat i štambilj javnog izvršitelja i sopstvenu legitimaciju, koju mu izdaje ministarstvo.

Legitimacija zamenika javnog izvršitelja sadrži ime i prezime zamenika javnog izvršitelja, ime i prezime javnog izvršitelja za čijeg zamenika je imenovan, nazive sudova za čije područje je javni izvršitelj imenovan i registarski broj legitimacije.

Obrazac legitimacije zamenika javnog izvršitelja, izdavanje i uništavanje legitimacije i evidenciju o izdatim legitimacijama propisuje ministar.

Odgovornost javnog izvršitelja i zamenika

Član 506

Javni izvršitelj i zamenik javnog izvršitelja solidarno odgovaraju za štetu koju zamenik javnog izvršitelja prouzrokuje svojim radom.

Zamenik javnog izvršitelja dužan je da čuva poslovnu tajnu kao javni izvršitelj.

Imenovanje zamenika javnog izvršitelja

Član 507

Zamenika javnog izvršitelja imenuje ministar na predlog javnog izvršitelja, po pribavljenom mišljenju Komore.

Pri imenovanju zamenika javnog izvršitelja naročito se vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine, koji je u službenoj upotrebi na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sedište javnog izvršitelja.

Rešenje doneto o predlogu za imenovanje zamenika javnog izvršitelja jeste konačno u upravnom postupku.

Zamenik javnog izvršitelja počinje da radi narednog dana od polaganja zakletve pred ministrom.

Tekst zakletve zamenika javnog izvršitelja isti je kao tekst zakletve javnog izvršitelja.

Shodna primena odredaba o javnom izvršitelju

Član 508

Odredbe o prestanku delatnosti javnog izvršitelja, o ovlašćenjima i dužnostima javnog izvršitelja, o nadzoru nad radom i disciplinskoj odgovornosti, shodno se primenjuju na zamenika javnog izvršitelja.

Ministar razrešava zamenika javnog izvršitelja na sopstvenu inicijativu ili na predlog javnog izvršitelja ili Komore.

Rešenje o razrešenju je konačno u upravnom postupku.

Pomoćnik javnog izvršitelja

Član 509

Javni izvršitelj može da zaposli pomoćnika koji u njegovo ime preduzima radnje kojima se neposredno sprovodi izvršenje ili obezbeđenje.

Kao pomoćnik javnog izvršitelja može da se zaposli poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji ima najmanje srednju stručnu spremu, protiv koga se ne vodi krivični postupak i koji nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Pomoćnik javnog izvršitelja koristi legitimaciju koju izdaje Komora i koja sadrži ime i prezime pomoćnika javnog izvršitelja, ime i prezima javnog izvršitelja čiji je pomoćnik, nazive sudova za čije područje je javni izvršitelj imenovan i registarski broj legitimacije.

Obrazac legitimacije pomoćnika javnog izvršitelja, izdavanje i uništavanje legitimacije i evidenciju o izdatim legitimacijama propisuje Komora.

Javni izvršitelj odgovara za štetu koju pomoćnik javnog izvršitelja prouzrokuje pri preduzimanju radnji izvršenja ili obezbeđenja.

Pomoćnik javnog izvršitelja dužan je da čuva poslovnu tajnu kao javni izvršitelj.

Glava četvrta
IMENIK JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I IMENIK ORTAČKIH DRUŠTAVA JAVNIH IZVRŠITELJA
Imenik javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja

Član 510

Ministarstvo vodi Imenik javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja.

U Imenik javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja upisuju se:

1) ime i prezime, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana, poreski identifikacioni broj i sedište javnog izvršitelja i ime i prezime, datum rođenja i jedinstveni matični broj građana zamenika javnog izvršitelja;

2) datumi imenovanja i početka rada javnog izvršitelja i zamenika javnog izvršitelja i datumi njihovog razrešenja;

3) sud za čije područje je javni izvršitelj imenovan;

4) broj telefona i adresa elektronske pošte;

5) disciplinske mere izrečene javnom izvršitelju i zameniku javnog izvršitelja.

Imenik ortačkih društava

Član 511

Ministarstvo vodi i Imenik ortačkih društava javnih izvršitelja, u koji se upisuju:

1) poslovno ime i poreski identifikacioni broj ortačkog društva;

2) datum i broj rešenja o upisu ili brisanju ortačkog društva iz Registra privrednih subjekata;

3) ime i prezime, datum rođenja i jedinstveni matični broj građana osnivača ortačkog društva.

Promena podataka

Član 512

Javni izvršitelj i zamenik javnog izvršitelja dužni su da u roku od osam dana prijave promenu podatka koji je upisan u Imenik javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja ili Imenik ortačkih društava javnih izvršitelja.

Način vođenja Imenika javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja i Imenika ortačkih društava javnih izvršitelja podrobnije propisuje ministar.

Glava peta
KOMORA JAVNIH IZVRŠITELJA
Pojam

Član 513

Komora javnih izvršitelja jeste profesionalno udruženje javnih izvršitelja, koje čine svi javni izvršitelji.

Komora je nedobitno udruženje.

Komora je pravno lice, sa ovlašćenjima određenim zakonom i Statutom Komore.

Sedište Komore je u Beogradu.

Delokrug Komore

Član 514

Komora:

1) donosi Statut Komore, Etički kodeks javnih izvršitelja i druge propise i opšte i pojedinačne akte;

2) čuva ugled i čast i prava javnih izvršitelja i stoga pokreće disciplinski postupak protiv javnih izvršitelja i zamenika javnog izvršitelja;

3) stara se da javni izvršitelji i njihovi zamenici savesno i zakonito obavljaju svoje delatnosti;

4) predstavlja javne izvršitelje i njihove zamenike pred državnim organima, radi zaštite javnih izvršitelja;

5) vodi početnu obuku kandidata za javne izvršitelje i redovnu obuku i druge oblike stručnog usavršavanja javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja i organizuje stručne skupove, seminare i savetovanja;

6) sarađuje sa komorama izvršitelja drugih zemalja.

Komora obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Komore.

Sredstva za rad Komore

Član 515

Sredstva za rad Komore su:

1) sredstva od članarina i upisnina članova Komore;

2) sredstva ostvarena nastavnom i izdavačkom delatnošću;

3) pokloni;

4) drugi prihodi u skladu sa zakonom.

Organi Komore

Član 516

Organi Komore jesu: skupština Komore, izvršni odbor Komore, nadzorni odbor Komore, predsednik Komore, zamenik predsednika Komore, disciplinski tužilac Komore, zamenik disciplinskog tužioca Komore i drugi organi određeni Statutom Komore.

Članovi izvršnog i nadzornog odbora, predsednik Komore, zamenik predsednika Komore, disciplinski tužilac Komore i zamenik disciplinskog tužioca Komore imaju pravo na naknadu za rad.

Naknadu za rad propisuje izvršni odbor Komore.

Skupština Komore

Član 517

Skupštinu Komore čine svi javni izvršitelji.

Skupština Komore:

1) donosi Statut Komore i Etički kodeks javnih izvršitelja;

2) bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika komore, članove izvršnog i nadzornog odbora, disciplinskog tužioca Komore, zamenika disciplinskog tužioca Komore i članove drugih organa Komore;

3) usvaja godišnji račun i godišnji izveštaj o radu Komore.

Skupština Komore obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Komore.

Izvršni odbor Komore

Član 518

Izvršni odbor Komore ima devet članova.

Predsednik Komore i zamenik predsednika Komore članovi su izvršnog odbora po funkciji.

Izvršni odbor Komore:

1) predlaže Statut i donosi propise i opšte akte Komore;

2) priprema sednice skupštine Komore;

3) stara se o poslovanju Komore;

4) određuje upisninu i članarinu, način na koji se one plaćaju i njihovu visinu;

5) stara se o naplati prihoda Komore.

Izvršni odbor Komore obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Komore.

Izbor i mandat predsednika izvršnog odbora Komora propisuje se Statutom Komore.

Nadzorni odbor Komore

Član 519

Nadzorni odbor Komore nadzire zakonitost rada i finansijskog poslovanja Komore.

Nadzorni odbor Komore obavlja i druge poslove određenim zakonom i Statutom Komore.

Nadzorni odbor Komore ima tri člana.

Predsednik Komore

Član 520

Predsednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, stara se o tome da Komora radi i posluje saglasno zakonu i Statutu Komore, izvršava odluke organa Komore i obavlja druge poslove određene zakonom i Statutom Komore.

Statut i drugi propisi i opšti akti Komore

Član 521

Statutom Komore propisuju se uređenje i poslovanje Komore, način izbora, razrešenja, ovlašćenja i mandat organa Komore, određuje organ koji predlaže razrešenje javnog izvršitelja ili zamenika javnog izvršitelja i uređuju druga pitanja značajna za rad Komore.

Statut i drugi propisi i opšti akti Komore stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministarstva i objavljuju se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

O uskraćivanju saglasnosti donosi se obrazloženo rešenje.

Nadzor nad radom Komore

Član 522

Rad Komore nadzire ministarstvo, prema zakonu kojim se uređuje državna uprava.

Komora je dužna da podnese ministarstvu godišnji izveštaj o radu Komore, koji može da sadrži i predloge za poboljšanje delatnosti javnih izvršitelja.

Glava šesta
NADZOR NAD RADOM JAVNIH IZVRŠITELJA
Nadzor ministarstva nad radom javnih izvršitelja

Član 523

Rad javnih izvršitelja nadzire ministarstvo.

Ministarstvo vrši nadzor na sopstvenu inicijativu, na predlog predsednika suda za čije područje je javni izvršitelj imenovan ili po pritužbi drugog javnog izvršitelja, stranke ili učesnika u postupku.

Ministarstvo je ovlašćeno da:

1) pribavi od stranaka i učesnika u postupku i predsednika sudova za čije područje je javni izvršitelj imenovan sve podatke o načinu na koji je javni izvršitelj donosio rešenja i zaključke i preduzimao radnje izvršenja i obezbeđenja;

2) zahteva dokumentaciju o visini troškova postupka izvršenja i obezbeđenja;

3) zahteva izveštaje i dokaze o tome kako su dostavljani akti sudova i javnog izvršitelja i pismena stranaka i drugih učesnika u postupku;

4) načini uvid u izbor sredstva i predmeta izvršenja i njihove promene u toku izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja;

5) zatraži izveštaj o tome da li je i koliko puta ponavljana ista radnja izvršenja ili obezbeđenja;

6) načini uvid u rad kancelarije javnog izvršitelja radi provere primene Standarda profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja;

7) načini uvid u evidenciju o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju;

8) pribavi druge podatke koji su potrebni da se odluči o tome da li će se protiv javnog izvršitelja pokrenuti disciplinski postupak.

Državni službenik koji je vršio nadzor dužan je da zapisnik o nadzoru i dokaze prosledi disciplinskom tužiocu ministarstva i disciplinskom tužiocu Komore.

Vršenje nadzora ministarstva nad radom javnih izvršitelja podrobnije propisuje ministar.

Nadzor Komore nad radom javnih izvršitelja

Član 524

Rad javnog izvršitelja nadzire i Komora, najmanje jednom u dve godine (redovni nadzor), pri čemu proverava i primenu Standarda profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja.

Komora može izvršiti vanredni nadzor po pritužbi stranke ili učesnika u postupku.

Osim ovlašćenja ministarstva (član 523), Komora ima ovlašćenja i da:

1) načini uvid u predmete, podatke i drugi arhivski materijal javnog izvršitelja, stvari i novac uplaćen na ime jemstva i priznanice za naplaćene iznose na ime naknade za rad i naknade troškova javnog izvršitelja;

2) načini uvid u poslovne knjige, evidenciju o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju, uvid u spise predmeta i uvid u uskladištene stvari;

3) zahteva od javnog izvršitelja sve neophodne podatke o njegovom poslovanju;

4) pribavi od nadležnih organa i organizacija podatke o poslovanju javnog izvršitelja;

5) preduzme druge radnje, saglasno zakonu i propisu Komore.

Komora može da javnom izvršitelju naloži otklanjanje nedostataka u određenom roku, ako je po prirodi stvari to moguće.

Zapisnik o nadzoru i dokazi prosleđuju se disciplinskom tužiocu Komore i disciplinskom tužiocu ministarstva.

Vršenje nadzora Komore nad radom javnih izvršitelja podrobnije propisuje Komora.

Glava sedma
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST JAVNIH IZVRŠITELJA
1. Disciplinska odgovornost i disciplinske povrede

Odgovornost

Član 525

Javni izvršitelj disciplinski odgovara zbog povrede zakona i drugih propisa, neispunjavanja obaveza određenih Statutom i drugim propisima ili opštim aktima Komore ili zbog povrede ugleda javnih izvršitelja.

Odgovornost za krivično delo ili prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost.

Vrste disciplinskih povreda

Član 526

Disciplinska povreda može biti lakša i teža.

Lakša disciplinska povreda određuje se Statutom Komore.

Teža disciplinska povreda određuje se ovim ili drugim zakonom.

Teže disciplinske povrede

Član 527

Teža disciplinska povreda jeste:

1) sprovođenje izvršenja iako javni izvršitelj nije bio nadležan za to;

2) kašnjenje sa donošenjem rešenja i zaključaka u izvršnom postupku ili postupku obezbeđenja ili neblagovremeno preduzimanje radnji kojima se neposredno sprovodi izvršenje ili obezbeđenje;

3) obaveštavanje suda, odnosno izvršnog poverioca da je javni izvršitelj sprečen da prihvati sprovođenje ili nastavljanje izvršenja iako sprečenost ne postoji (član 69. stav 1. i član 140);

4) povreda pravila o dostavljanju rešenja ili zaključaka suda ili javnog izvršitelja zbog koje je stranka ili učesnik u postupku izgubio neko procesno pravo;

5) određivanje, menjanje ili dodavanje sredstava i predmeta izvršenja kojim je ozbiljno narušeno načelo srazmere (član 56);

6) određivanje, promena ili dodavanje predmeta izvršenja koji su izuzeti od izvršenja ili na kojima je izvršenje ograničeno, koji uslede posle donošenja rešenja o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave;

7) ponavljanje iste radnje izvršenja ili obezbeđenja, da bi se uvećali troškovi postupka;

8) preduzimanje radnji i pored razloga za isključenje (član 495. st. 1. i 2) ili donetog rešenja o izuzeću;

9) nedonošenje rešenja kojim se odbacuje predlog za izvršenje u slučaju da izvršni poverilac uz predlog za izvršenje ne dostavi javnom izvršitelju odgovor Komore iz koga proizlazi da je za javnog izvršitelja određen upravo on, ili ne dostavi dokaz da Komora nije odgovorila na zahtev izvršnog poverioca u roku od pet dana (član 393. stav 4);

10) naplata naknade za rad ili naknade troškova suprotno Javnoizvršiteljskoj tarifi;

11) nezakonito korišćenje sredstava s namenskog računa;

12) ponavljanje disciplinskih povreda pre nego što je već izrečena disciplinska mera brisana iz evidencije;

13) povreda Etičkog kodeksa javnih izvršitelja ili Standarda profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja koja je dovela do teškog ugrožavanja ugleda javnih izvršitelja;

14) nuđenje usluga protivno Etičkom kodeksu javnih izvršitelja;

15) povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne;

16) neuredno vođenje knjiga i evidencija;

17) nevođenje izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja na jeziku koji je u službenoj upotrebi u sudu;

18) postupanje sa stvarima i novčanim sredstvima u izvršnom postupku ili postupku obezbeđenja koje je suprotno zakonu ili ovlašćenju stranaka;

19) neopravdano odbije da privremeno preuzme poslove javnog izvršitelja kome je prestala delatnost ili da na osnovu rešenja predsednik Komore privremeno zamenjuje javnog izvršitelja koji je sprečen da obavlja delatnost;

20) javno iznošenje ličnih, porodičnih i materijalnih prilika stranaka i učesnika u postupku koje je javni izvršitelj saznao u obavljanju delatnosti;

21) neplaćanje članarine Komori tri meseca uzastopno ili šest meseci sa prekidima u toku kalendarske godine;

22) neopravdano odbijanje stručnog usavršavanja;

23) obavljanje poslova javnog izvršitelja uprkos izrečenoj disciplinskoj meri privremene zabrane delatnosti javnog izvršitelja.

2. Disciplinske mere

Lakše i teže disciplinske mere

Član 528

Za lakše disciplinske povrede izriču se:

1) opomena;

2) novčana kazna do jedne prosečne mesečne plate sudije osnovnog suda isplaćene u mesecu koji prethodi onom u kome je doneto rešenje o novčanoj kazni.

Za teže disciplinske povrede izriču se:

1) javna opomena;

2) novčana kazna od jedne do 12 prosečnih mesečnih plata sudije osnovnog suda isplaćenih u mesecu koji prethodi onom u kome je doneto rešenje o novčanoj kazni;

3) privremena zabrana delatnosti javnog izvršitelja;

4) trajna zabrana delatnosti javnog izvršitelja.

Privremena zabrana delatnosti javnog izvršitelja može trajati od tri meseca do jedne godine.

Disciplinska komisija može udaljiti javnog izvršitelja sa dužnosti dok traje disciplinski postupak.

Novčana kazna uplaćuje se na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Odmeravanje disciplinske mere

Član 529

Prilikom izricanja disciplinskih mera uzimaju se u obzir sve okolnosti koje mogu da utiču na vrstu i visinu mere, a pre svega težina i posledice disciplinske povrede, ranije ponašanje javnog izvršitelja, učinjena šteta, stepen odgovornosti i ranije izrečene disciplinske mere.

3. Disciplinski tužilac Komore

Član 530

Disciplinskog tužioca Komore bira skupština Komore među javnim izvršiteljima saglasno Statutu Komore.

Disciplinski tužilac Komore ima zamenika koga imenuje skupština Komore, saglasno Statutu Komore.

Mandat i ovlašćenja disciplinskog tužioca Komore i zamenika uređuju se Statutom Komore.

4. Disciplinska komisija

Uloga

Član 531

Disciplinska komisija vodi disciplinski postupak i odlučuje o zahtevu za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Sastav disciplinske komisije

Član 532

Disciplinska komisija ima pet članova.

Ministar imenuje tri člana među sudijama sa iskustvom u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja.

Ostala dva člana imenuje izvršni odbor Komore među javnim izvršiteljima, na predlog predsednika Komore.

Članovi disciplinske komisije između sebe biraju predsednika, na dve godine.

Članovi disciplinske komisije primaju naknadu za rad u komisiji, čiju visinu određuje ministar.

Mandat članova disciplinske komisije

Član 533

Članovi disciplinske komisije imenuju se na četiri godine.

Oni mogu biti ponovo imenovani.

Prestanak dužnosti pre isteka vremena na koje je član disciplinske komisije imenovan. Ostavka

Član 534

Članu disciplinske komisije prestaje dužnost pre isteka vremena na koje je imenovan u disciplinsku komisiju ako mu prestane svojstvo zbog koga je imenovan, ostavkom ili razrešenjem.

Ostavka se podnosi ministru ili izvršnom odboru Komore, zavisno od toga ko je imenovao člana disciplinske komisije koji podnosi ostavku, i proizvodi dejstvo kada je ministar, odnosno izvršni odbor Komore primi.

Razrešenje člana disciplinske komisije

Član 535

Član disciplinske komisije razrešava se ako nesavesno izvršava svoje dužnosti.

Postupak u kome se odlučuje o tome da li postoje razlozi za razrešenje člana disciplinske komisije pokreće i vodi ministar ili izvršni odbor Komore, zavisno od toga ko je imenovao člana protiv koga se vodi postupak.

Ministar ili izvršni odbor Komore postupak pokreću na sopstvenu inicijativu, odnosno na predlog predsednika Komore.

Pošto članu disciplinske komisije pruži priliku da se izjasni o postojanju razloga za razrešenje i utvrdi potrebne činjenice, ministar, odnosno izvršni odbor Komore odlučuje o tome da li postoje razlozi za razrešenje.

Rešenje o razrešenju je konačno u upravnom postupku.

Isti postupak shodno se primenjuje ako je članu disciplinske komisije prestalo svojstvo zbog koga je imenovan u komisiju.

5. Disciplinski postupak

Zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti

Član 536

Disciplinski postupak pokreće se zahtevom za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti mogu da podnesu ministar, disciplinski tužilac Komore, disciplinski tužilac ministarstva i predsednik Komore.

Zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti može da se podnese i ako pre toga nije vršen nadzor nad radom javnog izvršitelja.

Zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sadrži ime i prezime javnog izvršitelja, nazive sudova za čije područje je imenovan i sedište njegove kancelarije, činjenični opis i pravnu ocenu disciplinske povrede, predlog dokaza koje treba izvesti na usmenoj raspravi i predlog disciplinske mere.

Dostavljanje zahteva javnom izvršitelju i zakazivanje usmene rasprave

Član 537

Disciplinska komisija odmah dostavlja zahtev javnom izvršitelju, da u roku od 15 dana pismeno odgovori na njega.

Po prijemu pismenog odgovora javnog izvršitelja ili po isteku roka za odgovor, disciplinska komisija zakazuje usmenu raspravu.

Usmena rasprava se ne zakazuje ako činjenično stanje nije sporno.

Usmena rasprava

Član 538

Usmena rasprava sastoji se od jednog ili više ročišta.

Disciplinska komisija preduzima sve da se usmena rasprava ne odugovlači, ne odlaže i okonča već na prvom ročištu.

Dužna je da najmanje osam dana pre ročišta dostavi poziv za ročište javnom izvršitelju, podnosiocu zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti i drugim licima čije je prisustvo na ročištu potrebno.

Ako javni izvršitelj ne pristupi na usmenu raspravu, iako je uredno pozvan, usmena rasprava može da se održi ili odloži.

Položaj javnog izvršitelja na usmenoj raspravi

Član 539

Javni izvršitelj ima pravo da se na usmenoj raspravi izjasni o činjenicama koje su iznete u zahtevu za utvrđivanje disciplinske odgovornosti i o ponuđenim dokazima, da učestvuje u izvođenju dokaza, postavlja pitanja svedocima i veštacima, iznosi činjenice značajne za njegovu odbranu, predlaže dokaze, iznosi pravne tvrdnje i pobija tvrdnje koje se ne slažu s njegovim.

Usmena rasprava je javna samo ako javni izvršitelj to zahteva.

Donošenje odluke

Član 540

Posle usmene rasprave disciplinska komisija donosi odluku.

Odluka se donosi većinom glasova njenih članova.

Disciplinski postupak podrobnije propisuje ministar.

Mogućnost upravnog spora

Član 541

Protiv odluke disciplinske komisije može da se vodi upravni spor.

6. Zastarelost

Član 542

Pokretanje disciplinskog postupka zastareva u roku od šest meseci od saznanja za disciplinsku povredu, a najduže za jednu godinu od kada je disciplinska povreda učinjena.

Vođenje disciplinskog postupka zastareva u roku od jedne godine od pokretanja disciplinskog postupka.

Izrečena disciplinska mera ne može da se izvrši pošto istekne jedna godina od njene konačnosti.

7. Izvršenje novčane kazne

Član 543

U rešenju o izricanju novčane kazne javni izvršitelj obavezuje se da novčanu kaznu plati na propisani uplatni račun javnih prihoda u određenom roku i određuje izvršenje ako novčana kazna ne bude plaćena u roku.

Rešenje o izricanju novčane kazne ima dejstvo rešenja o izvršenju, koje po službenoj dužnosti izvršava organ Komore određen Statutom Komore.

Naplaćena novčana kazna je prihod budžeta Republike Srbije.

8. Brisanje izrečene mere iz evidencije

Član 544

Ministarstvo vodi evidenciju o izrečenim disciplinskim merama.

Evidencija sadrži ime i prezime, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana, poreski identifikacioni broj i sedište javnog izvršitelja, broj i datum donošenja rešenja o izrečenoj disciplinskoj meri, disciplinsku povredu zbog koje je disciplinska mera izrečena i izrečenu disciplinsku meru.

Javni izvršitelj ne može tražiti brisanje disciplinske mere izrečene za lakšu disciplinsku povredu pre nego što istekne šest meseci od njenog upisa u Imenik javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja, niti brisanje disciplinske mere izrečene za težu disciplinsku povredu pre nego što istekne jedna godina od njenog upisa u Imenik javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja.

Po izricanju privremene zabrane delatnosti javnog izvršitelja, javni izvršitelj briše se iz Imenika javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja na vreme na koje je zabrana izrečena. On se ponovo upisuje narednog dana od isteka zabrane, a ako ne bude ponovo upisan, smatra se da je ponovo upisan narednog dana od isteka zabrane.

Podeli

Nazad na Novosti
Pozovite nas!