Novosti

Zaštita prava na pravično suđenje prema Evropskoj konvenciji o osnovnim ljudskim pravima i slobodama

da se ponovo pojave (Colozza v. Italy, st. 26–33; Krombach v. France, st. 82–91). Delotvorno učešće u postupku Parnička strana ili optuženi u krivičnom postupku moraju biti kadri da delotvorno učestvuju u sudskoj raspravi, koja mora biti organizovana tako da uzima u obzir njihovo [...]

Pozovite nas!