Odnosi sa klijentima

Advokati i klijenti

Svaka usluga se pruža na osnovu posebno zaključenog ugovora sa advokatom o pojedinačnom poslu ili grupi poslova. Pomenutim ugovorom će se precizno regulisati prava i  obaveze advokata i  naručioca usluga, tj. klijenta.

Ugovori se mogu zaključivati i putem elektronske pošte. Plaćanje će se vršiti na osnovu ugovora, prema važećoj Advokatskoj tarifi za advokatske usluge u Srbiji, sa popustom za stalne klijente i klijente koji ugovaraju obavljanje poslova na duže vreme ili koji naručuju veći obim advokatskih usluga, tj, u iznosu iznad 1. 000, 00 evra.

Za sačinjavanje svakog pojedinog ugovora klijent će biti dužan da advokatu pruži detaljne podatke i obaveštenja. Za obavljanje usluga klijent će advokatu izdavati I posebno punomoćje ili opšte punomoćje po sopstvenom izboru.

Klijent snosi odgovornost za eventualno nesaopštavanje kompletne informacije, davanje netačne informacije, nekompletnih podataka, kao i nedavanja, odnosno zakasnelog potpisivanja i predavanja punomoćja, kao i neblagovremenog plaćanja dospelih naknada, odnosno troškova taksi ili drugih troškova. U slučaju ugovaranja većeg obima usluga, tj. usluga sa većim naknadama i troškovima klijent i advokat će ugovoriti način obezbeđenja za blagovremeno plaćanje navedenih naknada advokatu i troškova za takse, kao i drugih troškova.

Za usluge za koje ne postoje cene u Advokatskoj tarifi cena i ostali troškovi će se regulisati navedenim ugovorima. Ugovorima će se regulisati i način obezbeđenja plaćanja, kao i plaćanja naknada za usluge i troškove taksi, kao i ostalih troškova advokata.

Cena svake usluge će se unapred regulisati ugovorom o obavljanju usluga.

Advokat garantuje da će sve usluge obavljati maksimalno profesionalno, odgovorno i ažurno. Svakih 3 meseca, kao i nakon završetka usluge, advokat će klijenta izveštavati o završenoj usluzi, advokat će poslati klijejtnu i detaljan izveštaj o obavljenoj usluzi. O obavljanju usluga advokat će voditi detaljnu dokumentaciju i formirati posebne dosijee, sa kompletnom dokumentacijom o obavljenim uslugama, koju će na zahtev klijenta, u svako vreme staviti klijentu na uvid i raspolaganje, a po obavljenoj usluzi, advokat će kompletnu dokumentaciju predati klijentu. Advokat će klijentu, po obavljenoj usluzi, predati i sva novčana sredstva ili druge vrednosti koje za klijenta ostvari obavljanjem usluge.

Za eventualno prouzrokovanu štetu advokat odgovara svojom  celokupnom  imovinom. Ova odgovornost za štetu je garantovana i posebnim osiguranjem koje advokat ima kod osiguravajućeg društva u Srbiji, koji je zaključen uz posredovanje Advokatske komore Srbije. Na ovaj način klijent je zaštićen u slučaju da advokat nije u mogućosti da plati ukupno prouzrokovanu štetu, tj.  ostatak  -nenadoknađeni iznos štete, do punog iznosa, platiće osiguravajuće društvo, putem Advokatske komore Srbije.

Advokati Beograd

Pozovite nas!