Advokat za krivično pravo

#1 Odbrane u svim krivičnim i prekršajnim postupcima – advokati krivičari

Krivično pravo je svakako jedna široka tema. Klasifikacija krivičnih i prekršajnih dela je uvek bila predmet na sudu. Šta je dovoljno da individua uradi da bi se jedno delo klasifikovalo kao krivično ili kao prekršaj. Nemojte previše razmišljati o ovim stvarima, mi ćemo vam pomoći.

#2 Odbrane maloletnika

Širok je spektar ovih zastupanja. Prilično su delikatna i treba se sprovesti adekvatni pravni postupak. Ukoliko je oštećeno lice maloletno, čitav sudski sistem će se ophoditi prema njemu vodeći računa o uzrastu, svojstvima ličnosti, brazovanju i prilikama u kojima živi.

#3 Zastupanja kod privatnih krivičnih postupaka

U većem broju slučajeva se dešavaju ovakvi krivični postupci. Svako fizičko lice koje je napunilo 14 godina može biti krivično gonjeno. Najveći problemi nastaju ukoliko je lice maloletno, jer se javljaju neke od potencijalnih komplikacija u sudskom procesu.

#4 Odbrane maloletnika u krivičnim postupcima

Uz naše advokate krivičare dobićete adekvatnu pravnu pomoć. Trudićemo se da maksimalno zaštitimo i poštujemo prava maloletnih lica prilikom krivičnog postupka. Advokatska praksa govori da je zastupanje maloletnika je jedno od najtežih zastupanja i zahteva dobru pripremu.

#5 Zastupanje maloletnika oštećenih u krivičnim postupcima

Godine iskustva u advokatskoj praksi kažu da je u sudskom postupku vrlo lako moguće oštetiti prava maloletnika. Mi smo tu da se borimo za vas, za vašu slobodu pod neverovatnim uslovima.

#6 Zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima

Oštećeni ima velika prava:

 • da iznese činjenice i dokaze su važni za proces dokazivanja
 • da prisustvuje pripremnom ročištu
 • da mu se dostavi pravosnažna presuda
 • da bude obavešten o odbacivanju krivične prijave

Ovo su samo neka prava, uz dobro poznanstvo zakona, staćemo u odbranu oštećenih lica.

#7 Ostvarivanje naknade štete u krivičnim postupcima

Šteta je zlo koje treba popraviti naknadom. Oštećeni podnosi zahtev za naknadnu štete u dve institucije:

 • u sudu
 • u ministarstvu

Tužba za naknadu štete podnosi se protiv Republike Srbije.

#8 Naplata troškova postupka u krivičnim predmetima

Veliki je opseg naplate troškova u ovakvim postupcima. Počev od naplate troškova svedocima, veštacima, pa sve do samog suda. Vrlo je lako zloupotrebiti ove naplate, tako da je dobro da imate adekvatnog advokata pored sebe.

#9 Naplate troškova i naknade štete zasnovanih na bespravnim osudama, kao i posle donošenja oslobađajućih presuda

Ukoliko se dokaže da je optuženi nevin ili bespravno osuđen, on ima sva prava na naknadu štete i duševne boli. Može tražiti oštetu od suda i mi ćemo mu pomoći u sprovođenju iste. I obrnuto, mislimo i na vaša prava kada je u pitanju naplata sudskih troškova, nećemo dozvoliti da budu zloupotrebljena.

#10 Podnošenje zahteva za pomilovanja

Pomilovanje daje predsednik Republike Srbije. Zahtev za pomilovanje pokreće se molbom ili po službenoj dužnosti. Molbu dostavlja osuđeno lice. Zahtev za pomilovanje podnosi se sudu koji će ga dostaviti Ministarstvu pravde Republike Srbije, zajedno sa svojim istaknutim mišljenjem.

#11 Zastupanja u toku izvršavanja krivičnih kazni i ostalih krivičnih sankcija

Ako izvršavate određenu krivičnu kaznu, možete angažovati naše advokate koji će stručno obraditi vaš predmet i doći do adekvatnog rešenja za ublažavanje kazne ili potencijalnog puštanja na slobodu.

#12 Sva ostala pravna problematika vezana za krivične postupke

Kakav god da je krivični postupak, ili krivično delo, naši advokati će zaštititi sva vaša prava i stati u vašu odbranu. Na vama je samo da nas kontaktirate i zakažete sa našim stručnjacima iz oblasti krivičnog prava.

#13 Izdržavanje kazni zatvora u kućnim uslovima

Ovde možemo razlikovati dva pojma:

 • kućni zatvor – kazna koju sud izriče presudom kojom se završava krivični postupak
 • kućni pritvor – mera za obezbeđenje prisstva okrivljenog tpokom trajanja sudskog postupka.

#14 Izvršavanje ostalih krivičnih sankcija

Osnovne karakteristike krivičnih sankcija su:

 • njihov cilj je da se suzbije kriminal
 • one predstavljaju represivne mere
 • primenjuju se u zavisnosti od počinioca protivpravnog dela
 • uvek moraju da budu potkrepljene zakonom
 • propisuje ih sud
 • predstavljaju deo krivičnog postupka
Pozovite nas!