Advokat za imovinsko pravne odnose

Pravo na imovinu zajemčeno je najvišim pravnim aktom naše države, Ustavom, i to članom 58. koji propisuje: 

Jemči se mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona.

Pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne.

Zakonom se može ograničiti način korišćenja imovine.

Oduzimanje ili ograničenje imovine radi naplate poreza i drugih dažbina ili kazni, dozvoljeno je samo u skladu sa zakonom.

Imovinska prava fizičkih i pravnih lica

Fizička i pravna lica mogu imati pravo na pokretnim i nepokretnom stvarima, koje se ostvaruje u skladu sa prirodom i namenom stvari. Sticanje imovinskog prava je propisano Zakonom, a kod ostvarenja istih nastaju imovinskopravni odnosi između titulara i sticaoca, (na osnovu zakona ili ugovora). Ukoliko dođe do vršenja prava protivno cilju ili pak ugrožavanja od strane trećeg lica isto se štiti pred sudom u zakonom propisanom postupku. 

Sudska pravna zaštita se ostvaruje u parničnom postupku po odredbama Zakona o parničnom postupku i Zakona o vanparničnom postupku. Materijalno pravni propisi koji regulišu nastanak, zaštitu, prestanak, u zavisnosti od vrste imovinskog prava koje se zasniva ili štiti, pored Ustava kao najvišeg pravnog akta, su i Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa, Zakon o obligacionim odnosima, Porodični zakon, Zakon o nasleđivanju, Zakon o radu, Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o prometu nepokretnosti, i dra. Imovinsko pravni odnosi se ostvaruju i u postupku pred Javnim beležnikom i Javnim izvršiteljima, Službama za katastar nepokretnosti, organima uprave, a u skladu sa pozitivnim propisima. 

Usluge Advokatske kancelarije Simović u oblasti imovinskopravnih odnosa

Naši advokati posvećeno i odgovorno pružaju sve vrste usluga iz ove oblasti, a pre svega:

#1 Zastupanja u svim parničnim i vanparničnim postupcima, tužilaca i tuženih

Naši advokati će se angažovati za vas i stati u vašu odbranu.
Bilo da se radi o komplikovanim vanparničnim postupcima ili o nekom jednostavnom parničnom postupku, bićete zatrpani papirima i dokumentima.
Mi smo tu da vam olakšamo pri samom tumačenju zakona i iznošenju činjenica o svim vašim pravima.

#2 Zastupanja u svim postupcima naplate, odnosno plaćanja vezanih za imovinske odnose

Ukoliko se suočite sa ovim vrstama postupaka, naš advokat će to regulisati uz dogovor sa vama.
Imovinski odnosi su oduvek bili osetljiva tema, pogotovo kada se tu dese pitanja imovine, teško je uspostaviti neki adekvatan dogovor, pa se stranke usmeravaju na tužbe.

#3 Zaključivanje svih vrsta ugovora

Ugovor se pravi pomoću saglasnih izjava volja lica koji su njegov sastavni deo.
Za sklapanje svakog ugovora moraju da se steknu adekvatni preduslovi:

 • obe strane moraju biti poslovno sposobne
 • volje koje izriču moraju biti usaglašene
 • predmet ugovora mora biti jasno iznesen
 • mora da se ispoštuje forma samog ugovora

Ne oklevajte da nas angužujete ukoliko osetite da jedna strana krši odredbe ugovora.

#4 Izvršavanje svih obaveza iz imovinskih ugovora

Ne dozvolite da jedna od strana ne obavi sve dužnosti za koje ga sam ugovor obavezuje.
Kontaktirajte naše advokate kako bi sva vaša prava bila osugurana i kako biste rešili svako razmirenje obaveza iz imovinskog ugovora.

#5 Stavljanja – upisi i brisanja hipoteka na nepokretnosti

Niko ne bi voleo da se nađe u ovoj situaciji, ali pošto određeni deo vas proživljava ove neprijatne trenutke, budite slobodni da nas kontaktirate i dobijete kvalitetne savete.
Pod hipoteku se mogu staviti sledeće stvari:

 • nepokretnosti
 • deo nepokretnosti
 • susvojinski deo u nepokretnosti
 • posebni delovi mesta stanovanja (garaža, poslovne prostorije, ostave itd.)
 • pravo na zemljište koje je u vlasništvu dužnika
 • ukoliko dužnik nešto izgrađuje, pod hipoteku se može staviti i sam objekat u izgradnji

Naši advokati za nekretnine će odgovoriti na sve vaše prohteve.

#6 Plaćanje poreza na imovinu

Porez na imovinu se plaća na sve nekretnine ili nepokretnosti koje se nalaze u okviru teritorije Srbije. Ovi porezi se plaćaju:

 • ako posedujete zemljište koje ima površinu iznad 10 ari
 • ako ste zakupili stan ili stambenu zgradu
 • ako koristite građevisnko zemljište koja je iznad 10 ari
 • ako koristite nepokretnost koja je u okviru javne svojine
 • ako imate državinu nepokretnosti

#7 Naknade i plaćanja štete

Naknada štete se ne smatra kaznom, i nju možemo podeliti na imovinsku i moralnu.
Naknada štete se mpže izvršiti u dva smera :

 1. putem uspostavljanja ranijeg stanja
 2. novčanom naknadom

Sud ide logikom da šteta koja je nanesena mora biti isplaćena na bilo koji način.

#8 Zastupanja u izvršnim postupcima

Prema propisima, izvršni postupci bi trebalo da traju do tri dana od podnošenja zahteva.
Ovo naravno nije slučaj u praksi zbog same sadržine sudskih predmeta i zbog samog trajanja sudskih procesa.
Ukoliko želite da skratite čekanje i završite sa sudom u što kraćem vremenskom intervalu, kontaktirajte nas, naši advokati broje godine iskustva i svako je ekspert u svojoj oblasti.

#9 Utvrđivanja ništavosti ugovora, poništavanje ugovora, naplata po ugovorima i ostvarivanja svih ugovornih prava

 • Ništavni ugovori su oni koji protivreče prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima.
 • Poništavanje ugovora – sama tužba za utvrđenje ugovora će rasvetliti da li ugovor treba poništiti ili ne.

Naši advokati brzo reaguju na ove situacije, I pratiće sve klauzule ugovora kako bi sačuvali sva vaša prava.

#10 Sastavljanje poravnanja

Ugovor o poravnanju za cilj ima da potpuno izmiri međusobne obaveze koje se tiču prometa robe i usluga.
Ovo je možda najidealniji tip ugovora nakon kog će obe strane biti zadovoljne i neće biti kršenja.
Naši advokati su iskusni u sastavljanju poravnanja, kontaktirajte ih, bićete zadovoljni uslugom.

#11 Medijacija – rukovođenje postupka rešavanja sporova putem medijacije

Sama medijacija predstavlja tip mirnih rešavanja sporova putem treće strane iliti posrednika koji je potpuno neutralan.
Ovaj postupak se sprovodi jedino ako dodje do saglasnosti obe strane.
Medijacija se uvek više preporučuje od sudskih procesa budući da je sam process brži i da su troškovi minimalni.

Pozovite nas!