Parnica – parnični postupak

Parnični postupak je sudski postupak za pružanje pravne zaštite u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz brojinih građanskopravnih odnosa (radni, privredni, porodični, imovinskopravni…). Ovaj postupak je regulisan Zakonom o parničnom postupku.

Sporovi koji nastaju iz građanskopravnih odnosa veoma su brojni i raznovrsni. Upravo zbog toga, parnice su najčešći postupci pred domaćim sudovima, a ujedno i najbrojniji u našoj advokatskoj praksi.

Opšti i posebni parnični postupci su složeni i dugotrajni. Zbog toga stranke najčešće angažuju punomoćnike – advokate, koji ih zastupaju u postupku i preduzimaju sve neophodne pravne radnje, od podnošenja tužbe do okončanja postupka.

Advokati za parnični postupak

Parnice, odnosno parnični postupci su prioritet u radu advokata naše advokatske kancelarije. Zahvaljujući dugogodišnjem radu i angažovanju u velikom broju ovih postupaka, stekli smo iskustvo i znanje koje koristimo kako bismo pružili pravnu uslugu koja će dovesti do očekivanog ishoda spora.

Pružamo sve pravne usluge iz oblasti parničnog postupka – sačinjavanje tužbi i ostalih pravnih akata, kao i zastupanje u opštem parničnom postupku. Pored toga, sačinjavamo sve vrste tužbi i zastupamo stranke u posebnim parničnim postupcima:

Sve vrste tužbi i zastupanja u opštem parničnom postupku i u posebnim parničnim postupcima:

#1 Radni odnosi

Postoje mnogi razlozi zbog kojih se pokreće parnični postupak u radnom odnosu:

 • mobing na radnom mestu
 • zakašnjenje sa isplatom plate
 • seksualno uznemiravanje
 • ucena i prinuda
 • naglo smanjenje plate

Ovo su samo neki od razloga. Praksa je pokazala da mnogi zaposleni trpe sve ove stavke duži vremenski period, i u strahu da ne ostanu bez posla izbegavaju angažovanje advokata za radno pravo. Prava i slobode svakog građana su na prvom mestu, ne treba nikome dozvoliti da vam ta praa ugrozi.

#2 Privredni sporovi

Ovi sporovi umeju da traju u nedogled jer je čitav pravosudni sistem usporen. Međutim, uz prave advokate za privredno pravo, procese oko privrednih sporova ćete ubrzati i sve će biti završeno u vašu korist.
Privredni apelacioni sudovi tretiraju ove postupke usporeno, ne razmisljajući o samim posledicama koje će zadesiti potencijalne investitore i privrednike.

#3 Smetanje državine

Državina je sama vlast na stvari i ona postoji nezavisno od toga da li držalac poseduje neko pravo na samu stvar il ne. U zavisnosti od toga, državina može biti :

 1. posredna i neposredna
 2. zakonita i nezakonita
 3. savesna i nesavesna
 4. državina pokretnih i državina nepokretnih stvari

Svaki držalac državine ima pravo na zaštitu prilikom smetanja državine. Pod tim smetanjem se podrazumeva uznemiravanje i oduzimanje državine.

#4 Spor male vrednosti

Pod ovim sporovima se podrazumevaju sledeće stvari:

 • sporovi čija dinarska protivvrednost ne izlazi više od 3000 evra
 • sporovi u kojima se tužba nije u vezi sa potraživanjem u novčanoj vrednosti
 • sporovi koji nisu vezani za nekretnine, radne odnose i smetanje državine

Ovde može da se pojavi čitav niz žalbi na koje advokat mora da reaguje.

#5 Potrošački sporovi

Istraživanja su pokazala da je veliki broj ovih postupaka u vezi sa kvalitetom odeće i obuće, funkcionalnošću bele tehnike, mobilnih telefona, televizora itd.
Premda potrošači ovih uređaja mogu sporove da rešavaju na samom sudu, obično se dešava da ih reše mirnim putem i u skladu sa dogovorom između trgovca i kupca.
Ukoliko ne nađete adekvatan dogovor, možete nas slobodno kontaktirati.

#6 Posebni parnični postupci predviđeni porodičnim zakonom

Ovde možemo da uračunamo sledeće stavke :

 1. postupke u bračnom sporu
 2. utvrđivanje i osporavanja očinstva i materinstva
 3. postupak za poništavanje usvajanja
 4. zaštita prava deteta i lišavanje roditeljskog prava
 5. spor za izdržavanje
 6. spor vezan za nasilje u porodici

Naši advokati će odgovoriti na svaku vašu ideju o potencijalnoj tužbi i stati u vašu zaštitu.

Pozovite nas!