Advokat za razvod braka i porodično pravo

Veliki broj situacija u bračnim i porodičnim odnosima dovodi do pokretanja postupaka pred nadležnim organima. Ovi postupci su često veoma teški, komplikovani i dugotrajni. Angažovanje pravog advokata, sa velikim iskustvom, može postupak učiniti bržim, jednostavnijim i bezbolnijim. 

Osim što su teški, ovi postupci su i vrlo osetljivi i zahtevaju poseban pristup, posebno kada su uključena i deca, kao i kada je reč o nasilju u porodici. 

Najčešći postupci sa kojima se srećemo u praksi su postupci vezani za brak – od zaključenja bračnih (predbračnih) ugovora do razvoda braka i rešavanja pitanja podele imovine, izdržavanja i starateljstva nad decom.

Međutim, porodično pravo podrazumeva i mnoge druge situacije u kojima je angažovanje advokata potrebno ili čak neophodno. To je pre svega postupak zaštite od nasilja u porodici. Zatim su tu i postupci za lišenje roditeljskog prava i utvrđivanje i osporavanje očinstva i materinstva.

Advokati vam mogu pomoći i u postupku usvajanja, kao i u postupcima za lišenje poslovne sposobnosti i stavljanja određenog lica pod starateljstvo.

Advokati za porodično pravo i razvod braka advokatske kancelarije Simović

Naši advokati imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti i sa posebnom pažnjom pristupaju svakom od ovih osetljivih pitanja i problema. Naš cilj je da ozbiljnim i posvećenim radom učinimo da se do rešenja dođe što bezbolnije i efikasnije.

Usluge koje pružamo u ovoj oblasti su:

#1 Brakorazvodni postupci – zastupanje u pokretanju i vođenju

Praksa je pokazala da su brakorazvodni postupci jako osetljivi, teški i tiču se oba supružnika.
Obično se dešava da su dve strane zaraćene, ali isto tako ima slučajeva da se supružnici razvode u miru, ne obazirući se na podelu imovine.
Beograd je grad u kom su sve učestaliji razvodi braka. Naši advokati za razvod vredno rade kako bi i jednu i drugu stranu iole učinili zadovoljnom i srećnom.

#2 Zakonsko izdržavanje – zastupanje u pokretanju i vođenju svih postupaka, bez obzira na opštinu u kojoj se vode postupci

Najprisutniji postupak zakonskog izdržavanja je onaj između roditelja i dece.
Alimentacija je prilično osetljiva,  tabu tema koja se tiče oba roditelja koji učestvuju u postupku.
Deca su ta koja najviše ispaštaju u slučaju da dve strane ne mogu postići nikakav dogovor.
Postupak za naplatu zakonskog izdržavanja je jako ozbiljan proces i zahteva prisustvo advokata.

#3 Lišavanje roditeljskog prava

Ovo su možda najstresniji postupci i u većini slučajeva su praćeni porodičnim nasiljem.
Državni organi se trude da vode računa o porodici kao instituciji, ali ukoliko dođe do ovakvih slučajeva, onda su u pitanju ekstremi koji po svakom postupku zahtevaju oduzimanje prava roditeljstva jednom od roditelja.
Teški postupci, hrpa papira, zloupotrebe, zanemarivanje roditeljske dužnosti obično prate ovakav sudski proces.
Morate angožovati relevantnog advokata kako biste u ovom postupku izašli kao pobednici.

#4 Zaštita od nasilja u porodici

Prema porodičnom zakonu, nasilje u porodici se dešava kada ophođenje jednog člana porodice ugrožava mentalno  ili telesno zdravlje drugog člana.
Ovde se podrazumeva čitav niz nasilnih radnji kao što su : same telesne povrede, prisila na seksualni odnos, izazivanje straha, ograničavanje slobode kretanja i razgovaranja sa drugim ljudima, konstantno vređanje itd.
Sa jedne strane žrtva trpi neverovatne posledice nasilja u porodici, dok je sa druge strane sam čin zlostavljanja zloupotrebljen zarad nekih viših ciljeva. Advokati će rešiti ovu dilemu na sudu u zavisnosti od strane koju zastupaju.

#5 Raspodela bračne imovine

Kao što već znamo, ovaj proces je praćen samim razvodom braka.
Ume da bude izuzetno dug, bez početka i kraja i da se bivši supružnici vrte u krug kada su materijalne stvari u pitanju.
Raspodela svih stvari koje ste stekli tokom braka je zamorna i iscrpljujuća, ali uz naše advokate za razvod braka, doći ćete do krajnjeg cilja.

#6 Zaključivanja braka

Neophodno je ispuniti neke od preduslova za zaključenje braka:

 1. Morati biti punoletno lice, ali u nekim slučajevima se dozvoljava brak između individua koje su napunile 16 godina.
 2. Morate biti različitih polova, budući da Srbija ne priznaje istopolne brakove.
 3. Morate usaglasiti izjave prilikom sklapanja braka
 4. Brak morate sklopiti pred adekvatnim državnim organom (matičarem)

#7 Bračni ugovori

Retki su slučajevi da se ovi ugovori sklapaju jer ljudi mahom u brak ulaze emotivno.
Međutim, bračni ugovori povezuju materijalnu imovinu sa emocijama supružnika.
Niko ne razmišlja o ovim stvarima na početku braka jer je tada sve bajkovito, ali kada se ta bajka sruši usled brakorazvodnog postupka, ni jedna, a ni druga strana ne znaju kako da raspodele imovinu.

#8 Utvrđivanje i osporavanje očinstva

Utvrđivanje očinstva je jedna od najdelikatnijih tema u sudskom procesu.
Zakon kaže da se ocem deteta smatra muž majke deteta. Međutim, ova pretpostavka je oboriva ukoliko se dokaže da dete nije muževljevo.
Tada na snagu stupa osporavanje očinstva koje se sasvim lako može dokazati uz adekvatnu DNK analizu.

#9 Promena ličnog imena

Ime može samo i isključivo promeniti nosilac imena, to niko ne može uraditi umesto njega.
Lično ime ne mogu promeniti:

 • Osobe protiv kojih se vodi krivični postupak
 • Osobe koje izvršavaju neku kaznu.
 • Individue koje žele da izbegnu neku odgovornost promenom imena.
 • Individue koje žele da promene ime u neko pogrdno koje se razlikuje od imena same sredine.

Angažovanje advokata prilikom ovog postupka je vrlo važno.

#10 Usvajanje

Porodični zakon u delu za usvajanje propisao je sledeće naredbe :

 • Dete mogu usvojiti građani naše zemlje, a i strain državljani.
 • Strani državljani usvajaju dete isključivo pod uslovom da se ne mogu naći srpski usvojitelji.
 • Dete mora da postoji ubeleženo makar godinu dana u Jedinstvenom ličnom registru kako bi se usvojilo ili da su njegovi staratelji pre samog rođenja utvrdili da će ga dati na usvajanje.

Ovi procesi su dug ii mukotrpni, ali uz angazovanog advokata, moći ćete vrlo brzo doći do rezultata.

#11 Lišavanje poslovne sposobnosti i stavljanje pod starateljstvo

Dva tipa lica se stavljaju pod starateljstvo:

 1. Dete bez roditelja.
 2. Punoletna osoba koja nije osposobljena za rad.

Ovu odluku obično donosi organ starateljstva i on bira potencijalne staratelje.
Upravo ovaj organ će lice bez staratelja staviti u srodničku porodicu najpre, ali ukoliko je nema, tražiće se potencijalni staratelji. Advokati su svakako deo ovog postupka.

#12 Staranje o starim i bolesnim licima radi smeštaja u ustanove za staranje o starim i bolesnim licima

Kako su starija lica nemoćna i krhka, važno je da izvesni staratelj vodi računa o njima.
Ukoliko želite da smestite svoje roditelje u ustanove koje se staraju o starim licima, čekaće vas hrpa papira I dokumenata koje treba da predate.
Advokat će u mnogome olakšati i ubrzati  ovaj proces čekanja budući da čekanja traju I do nekoliko meseci.

#13 Svi ostali odnosi vezani za brak i porodično pravo

Ovde možemo da ubrojimo predbračne ugovore, nepredviđene situacije, teške slučajeve itd.
Pored svega nabrojanog, naši advokati su osposobljeni da u određenim situacijama brzo reaguju i osmisle rešenje kako da vas izvuku iz problema.

#14 Razvod braka

Razvod braka je svakako jedna od najzastupljenijih tema u sudskoj i advokatskoj praksi proteklih godina. Uvek možete mirnim putem proći kroz ovaj proces, ali praksa govori da su razvodi koji se mirovno rešavaju manje zastupljeni i da je angažovanje advokata za razvod u većini slučajeva neophodno.
Prolazeći kroz ovu vrlo neprijatnu situaciju, supružnici će morati da odaberu dva puta (mirovni i haotični koji za sobom nosi mnoga pitanja – borbu za starateljstvo, raspodelu imovine stečene u toku braka itd.).

RAZVOD BRAKA: SPORAZUMNI RAZVOD I RAZVOD TUŽBOM

Razvod braka se definiše kao pravni način prestanka punovažnog braka za života bračnih drugova,na osnovu odluke nadležnog suda,iz uzroka i na način predviđen zakonom.

Prema Porodičnom zakon RS ,brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca i ona prestaje na zakonom uređen način.

Brak se može sklopiti samo slobodnim pristankom,što znači da je prisustvo(izjave)volje konstitutivni element braka,u suprotnom  predviđena je sankcija apsolutne ništavosti ako nije bilo izjave volje za zaključenje braka,odnosno relativne ništavosti ako nije bilo volje za zaključenje braka,odnosno relativne ništavosti ako je postojala mana volje,tj. ako je volja data pod prinudom,prevarom ili relevantnom zabludom.

Brak prestaje  smrću supružnika,poništenjem i razvodom.

Svaki supružnik može tražiti razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili se objektivno ne može ostvariti zajednica života.

Na koji način može prestati brak?

Porodični zakon RS predviđa da brak može prestati samo u odgovarajućem sudskom postupku koji je uređen pravilima o bračnom sporu.

Bračni spor podrazumeva spor o poništaju,razvodu braka i o utvrđenju postojanja braka.

Postupak u bračnom sporu može se pokrenuti:

-Tužbom za utvrđenje postojanja braka(ako postojanje braka nije moguće dokazati izvodom iz matične knjige venčanih)

-Tužbom za poništaj braka,

-Tužbom za razvod braka i

-Predlogom za sporazumni razvod braka.

Ko može pokrenuti bračni spor?

Tužbu za utvrđenje (ne)postojanja braka i apsolutnu ništavost braka mogu podneti supružnici,lica sa pravnim interesom i javni tužilac.

Tužbu za razvod mogu podneti supružnici.Naslednici supružnika mogu da nastave započeti postupak tužbom ili predlogom za sporazumni razvod,a staratelj poslovno nesposobnog supružnika može podneti tužbu na osnovu dozvole organa starateljstva(čl.220 Porodičnog zakona RS)

Tužba u bračnom sporu može se podneti i preko punomoćnika,ako je punomoćje overeno,specijalno,sa navodima o vrsti i osnovama tužbe.

Kod predloga za sporazumni razvod braka,supružnici moraju imati različite punomoćnike.

Koji sud je nadležan?

Za vođenje bračnog spora STVARNO NADLEŽAN je osnovni parnični sud,a u drugoj instanci apelacioni sud.

MESNA NADLEŽNOST je određena Zakonom o parničnom postupku: pored opšte mesne nadležnosti prema prebivalištu,odnosno boravištu tuženog,mesno je nadležan u bračnom sporu i sud na čijem području su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište (čl.47 Zakona o parničnom postupku)

Koje su prednosti sporazumnog razvoda braka?

Sporazumni razvod braka je način da se brak razvede brže i jednostavnije.

Supružnici se  sporazumevaju o svim važnim pitanjima prestanka njihove zajednice života.

Ukoliko su supružnici u toku trajanja braka stekli zajedničku imovinu,sporazum obavezno mora da sadrži PISMENI SPORAZUM O DEOBI ZAJEDNIČKE IMOVINE.

Sporazum o deobi zajedničke imovine sačinjava avokat,a overava javni beležnik.

Bračni drugovi moraju sačiniti pisani sporazum o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava( o čuvanju,vaspitavanju i izdržavanju zajedničke dece,kao i o načinu održavanja ličnih odnosa sa njima).

Ova dva sporazuma se unose u izreku presude.

Sud se ne meša u deobu imovine supružnika,ali  procenjuje da li sporazum o vršenju roditeljskog prava u najboljem interesu deteta.

Kada su oba supružnika složna,advokat najpre predlaže da se brak razvede sporazumno, informišite se o tome u našoj advokatskoj kancelariji.

Odgovore na sva vaša pitanja o prednostima sporazumnog razvoda braka i sporazumnoj podeli bračne imovine dobićete ako zakažete konsultacije kod Advokati Beograd.

Kako podneti tužbu za razvod braka?

Ukoliko su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne možeostvariti zajednica života supružnika, podnosi se tužba za razvod braka.

Tužba se podnosi osnovnom sudu koji se nalazi na području gde je prebivalište tuženog ili osnovnom sudu gde je bilo poslednje zajedničko prebivalište supružnika,a izuzetno i prema prebivalištu tužioca.

Tužbu za razvod braka mogu podneti oba supružnika.

Tužbu može podneti i punomoćnik stranke, ali punomćje mora biti overeno i izdato samo radi zastupanja u bračnom sporu.

Ukoliko se nalazite u inostranstvu i niste u mogućnosti da lično  prisustvujete ročištima,možete angažovati Advokasku kancelariju Tatjane Simović da Vas zastupa. Mi možemo u Vaše ime podneti tužbu za razvod braka.

Pozovite Advokate Beograd – Advokat Tatjana Simović i konsultujte se!

Detaljnije o razvodu i raspodeli imovine nakon razvoda možete detaljnije pročitati u članku – Odgovori na sva vaša pitanja.

Pozovite nas!