Advokat za razvod braka i porodično pravo

#1 Zastupanje u pokretanju i vođenju svih brakorazvodnih postupaka

Praksa je pokazala da su brakorazvodni postupci jako osetljivi, teški i tiču se oba supružnika.
Obično se dešava da su dve strane zaraćene, ali isto tako ima slučajeva da se supružnici razvode u miru, ne obazirući se na podelu imovine.
Beograd je grad u kom su sve učestaliji razvodi braka. Naši advokati vredno rade kako bi i jednu i drugu stranu iole učinili zadovoljnom i srećnom.

#2 Zastupanje u pokretanju i vođenju svih postupaka za plaćanje i naplatu zakonskog izdržavanja, bez obzira na opštinu u kojoj se vode postupci

Najprisutniji postupak zakonskog izdržavanja je onaj između roditelja i dece.
Alimentacija je prilično osetljiva,  tabu tema koja se tiče oba roditelja koji učestvuju u postupku.
Deca su ta koja najviše ispaštaju u slučaju da dve strane ne mogu postići nikakav dogovor.
Postupak za naplatu zakonskog izdržavanja je jako ozbiljan proces i zahteva prisustvo advokata.

#3 Lišavanje roditeljskog prava

Ovo su možda najstresniji postupci i u većini slučajeva su praćeni porodičnim nasiljem.
Državni organi se trude da vode računa o porodici kao instituciji, ali ukoliko dođe do ovakvih slučajeva, onda su u pitanju ekstremi koji po svakom postupku zahtevaju oduzimanje prava roditeljstva jednom od roditelja.
Teški postupci, hrpa papira, zloupotrebe, zanemarivanje roditeljske dužnosti obično prate ovakav sudski proces.
Morate angožovati relevantnog advokata kako biste u ovom postupku izašli kao pobednici.

#4 Zaštita od nasilja u porodici

Prema porodičnom zakonu, nasilje u porodici se dešava kada ophođenje jednog člana porodice ugrožava mentalno  ili telesno zdravlje drugog člana.
Ovde se podrazumeva čitav niz nasilnih radnji kao što su : same telesne povrede, prisila na seksualni odnos, izazivanje straha, ograničavanje slobode kretanja i razgovaranja sa drugim ljudima, konstantno vređanje itd.
Sa jedne strane žrtva trpi neverovatne posledice nasilja u porodici, dok je sa druge strane sam čin zlostavljanja zloupotrebljen zarad nekih viših ciljeva. Advokati će rešiti ovu dilemu na sudu u zavisnosti od strane koju zastupaju.

#5 Raspodela bračne i porodične tekovine

Kao što već znamo, ovaj proces je praćen samim razvodom braka.
Ume da bude izuzetno dug, bez početka i kraja i da se bivši supružnici vrte u krug kada su materijalne stvari u pitanju.
Raspodela svih stvari koje ste stekli tokom braka je zamorna I iscrpljujuća, ali uz naše advokate, doći ćete do krajnjeg cilja.

#6 Zaključivanja braka

Neophodno je ispuniti neke od preduslova za zaključenje braka:

 1. Morati biti punoletno lice, ali u nekim slučajevima se dozvoljava brak između individua koje su napunile 16 godina.
 2. Morate biti različitih polova, budući da Srbija ne priznaje istopolne brakove.
 3. Morate usaglasiti izjave prilikom sklapanja braka
 4. Brak morate sklopiti pred adekvatnim državnim organom (matičarem)

#7 Zaključivanja svih bračnih ugovora o zajedničkoj imovini

Retki su slučajevi da se ovi ugovori sklapaju jer ljudi mahom u brak ulaze emotivno.
Međutim, ovi ugovori povezuju materijalnu imovinu sa emocijama supružnika.
Niko ne razmišlja o ovim stvarima na početku braka jer je tada sve bajkovito, ali kada se ta bajka sruši usled brakorazvodnog postupka, ni jedna, a ni druga strana ne znaju kako da raspodele imovinu.

#8 Utvrđivanje i osporavanje očinstva

Utvrđivanje očinstva je jedna od najdelikatnijih tema u sudskom procesu.
Zakon kaže da se ocem deteta smatra muž majke deteta. Međutim, ova pretpostavka je oboriva ukoliko se dokaže da dete nije muževljevo.
Tada na snagu stupa osporavanje očinstva koje se sasvim lako može dokazati uz adekvatnu DNK analizu.

#9 Promena ličnog imena

Ime može samo i isključivo promeniti nosilac imena, to niko ne može uraditi umesto njega.
Lično ime ne mogu promeniti:

 • Osobe protiv kojih se vodi krivični postupak
 • Osobe koje izvršavaju neku kaznu.
 • Individue koje žele da izbegnu neku odgovornost promenom imena.
 • Individue koje žele da promene ime u neko pogrdno koje se razlikuje od imena same sredine.

Angažovanje advokata prilikom ovog postupka je vrlo važno.

#10 Usvajanje

Porodični zakon u delu za usvajanje propisao je sledeće naredbe :

 • Dete mogu usvojiti građani naše zemlje, a i strain državljani.
 • Strani državljani usvajaju dete isključivo pod uslovom da se ne mogu naći srpski usvojitelji.
 • Dete mora da postoji ubeleženo makar godinu dana u Jedinstvenom ličnom registru kako bi se usvojilo ili da su njegovi staratelji pre samog rođenja utvrdili da će ga dati na usvajanje.

Ovi procesi su dug ii mukotrpni, ali uz angazovanog advokata, moći ćete vrlo brzo doći do rezultata.

#11 Lišavanje poslovne sposobnosti i stavljanje pod starateljstvo

Dva tipa lica se stavljaju pod starateljstvo:

 1. Dete bez roditelja.
 2. Punoletna osoba koja nije osposobljena za rad.

Ovu odluku obično donosi organ starateljstva i on bira potencijalne staratelje.
Upravo ovaj organ će lice bez staratelja staviti u srodničku porodicu najpre, ali ukoliko je nema, tražiće se potencijalni staratelji. Advokati su svakako deo ovog postupka.

#12 Staranje o starim i bolesnim licima radi smeštaja u ustanove za staranje o starim i bolesnim licima

Kako su starija lica nemoćna i krhka, važno je da izvesni staratelj vodi računa o njima.
Ukoliko želite da smestite svoje roditelje u ustanove koje se staraju o starim licima, čekaće vas hrpa papira I dokumenata koje treba da predate.
Advokat će u mnogome olakšati i ubrzati  ovaj proces čekanja budući da čekanja traju I do nekoliko meseci.

#13 Svi ostali odnosi vezani za brak i porodicu

Ovde možemo da ubrojimo predbračne ugovore, nepredviđene situacije, teške slučajeve itd.
Pored svega nabrojanog, naši advokati su osposobljeni da u određenim situacijama brzo reaguju i osmisle rešenje kako da vas izvuku iz problema.

#14 Razvod braka

Razvod braka je svakako jedna od najzastupljenijih tema u sudskoj i advokatskoj praksi proteklih godina. Uvek možete mirnim putem proći kroz ovaj proces, ali praksa govori da su razvodi koji se mirovno rešavaju manje zastupljeni.
Prolazeći kroz ovu vrlo neprijatnu situaciju, supružnici će morati da odaberu dva puta (mirovni i haotični koji za sobom nosi mnoga pitanja – borbu za starateljstvo, raspodelu imovine stečene u toku braka itd.).

O razvodu i raspodeli imovine nakon razvoda možete detaljnije pročitati u članku; Razvod braka, odgovori na sva Vaša pitanja.

Pozovite nas!