Nasledno pravo i ostavinska rasprava

#1 Nasledno pravo zahteva pokretanje postupaka i zastupanje

Nasledno pravo je uvek jako delikatna tema. Kada neko premine, ono što ostavi za sobom naziva se zaostavština. Zaostavština obuhvata sve što je pripadalo preminulom u trenutku njegove smrti, ali ne obuhvata sledeće stvari:

 • predmeti manje vrednosti (nameštaj, bela tehnika itd.) – oni postaju zajednička svojina
 • ako su potomci preminulog uvećali njegovu imovinu svojom zaradom, ta dobra obično pripadaju podrazumevanom potomku.

#2 Plaćanje poreza na nasledstvo

Važno je takođe razmotriti i obavezu plaćanja poreza na nasledno pravo. Ovaj porez predstavlja zakonsku obavezu koja mora biti ispunjena kako bi se izbegli mogući pravni problemi. Ovaj porez obuhvata plaćanje poreza na:

 • Pravo na nepokretnosti: Ukoliko nasledite nekretninu kao deo zaostavštine, porez se primenjuje na vrednost te nepokretnosti. Visina poreza može zavisiti od vrednosti imovine i zakonodavstva zemlje u kojoj se nalazi ta nepokretnost.
 • Nasleđeni novac: Ako ste nasledili novčana sredstva, porez na nasledstvo će biti primenjen na iznos nasleđenog novca. Opet, visina poreza će zavisiti od zakonodavstva zemlje i propisanih poreskih stopa.
 • Depozite u bankama: U slučaju da preminula osoba ima novčane depozite u bankama, ta sredstva će biti obuhvaćena porezom na nasledstvo. Poreske obaveze u vezi sa bankovnim depozitima će se razlikovati u skladu sa propisima svake države.
 • Prava na intelektualne svojine: Ako ste nasledili prava na intelektualnu svojinu, poput autorskih prava ili patenata, porez na nasledstvo će se primeniti na vrednost tih prava. Opet, specifični propisi zemlje u kojoj se nasleđena intelektualna svojina nalazi će uticati na visinu poreza.
 • Prava na upotrebljavano motorno vozilo: U slučaju nasleđivanja motornog vozila, porez na nasledstvo može se primeniti na vrednost tog vozila.
 • Prava na vazduhoplovni objekat: Ako je preminula osoba bila vlasnik vazduhoplovnog objekta, kao što su avion ili helikopter, porez na nasledstvo će se primeniti na vrednost tog objekta.

Poreske obaveze u vezi sa nasleđivanjem vazduhoplovnih objekata mogu biti složene i zavise od različitih faktora.

Saznajte šta pokriva advokat za imovinsko pravne odnose

#3 Raspodela nasleđene imovine

Kada je reč o raspodeli nasleđene imovine, važno je razumeti nasledne redove koji su definisani u zakonu o naslednom pravu. Ovi redovi određuju prioritete i redosled nasleđivanja imovine prema zakonskim odredbama.

 1. Prvi nasledni red obuhvata potomke preminule osobe, kao što su deca ili unuci, kao i supružnika preminulog. Oni prvenstveno imaju prava na nasledstvo i dele imovinu prema proporcijama utvrđenim zakonom.
 2. Drugi nasledni red uključuje supružnika preminule osobe, kao i roditelje ostavioca i njihovo potomstvo. U ovom redu, supružnik i roditelji zajedno sa svojom decom imaju pravo na deo nasleđene imovine u skladu sa zakonom.
 3. U trećem naslednom redu nalaze se dede i babe preminule osobe, kao i njihovo potomstvo. Ukoliko ne postoje potomci iz prvog ili drugog reda, dede i babe imaju pravo na nasledstvo i mogu deliti imovinu u skladu sa zakonom.
 4. Četvrti nasledni red obuhvata potomke preminulog dede ili babe ostavioca. Ukoliko nema preživelih potomaka iz prvog, drugog ili trećeg reda, potomci dede ili babe mogu biti naslednici i podeliti nasleđenu imovinu prema propisima zakona.

#4 Upis nasleđenih nepokretnosti u Katastre nepokretnosti

U situaciji kada nasledite nekretninu kao deo zaostavštine, važno je da taj prenos vlasništva bude pravno registrovan i upisan u Katastar nepokretnosti. Upis nasleđenih nepokretnosti je bitan korak kako bi se obezbedilo važeće vlasništvo nad tim imovinskim objektom.

Ukoliko se nalazite u situaciji da trebate rešiti ovaj deo posla nakon nasleđivanja, Advokati Beograd vam mogu ponuditi stručnu pravnu podršku. Pomoći ćemo vam u brzom postupku upisa nasleđenih nepokretnosti u Katastar nepokretnosti.

#5 Zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju

Zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju je jedan od aspekata naslednog prava koji može biti od vitalnog značaja u određenim situacijama. Ovaj ugovor se potpisuje između davaoca izdržavanja i primaoca izdržavanja, a reguliše obaveze i odgovornosti obe strane.

Ugovor o doživotnom izdržavanju uspostavlja odnos između davaoca izdržavanja, koji se obavezuje da brine o primaocu izdržavanja do kraja njegovog života, i primaoca izdržavanja, koji prihvata tu brigu i pružanje neophodnih potreba. Davaocem izdržavanja može biti blizak član porodice, kao što je roditelj ili dete, ili neko drugo lice sa kojim je sporazum postignut.

Važno je napomenuti da postoji pravna regulativa koja uređuje ovu vrstu ugovora i određuje njihovu valjanost. Na primer, ugovor o doživotnom izdržavanju može postati ništavan ako se potpisuje u trenutku kada je primalac izdržavanja na izdisaju ili na korak do smrti. Ovo je važno kako bi se izbegle situacije u kojima bi ugovor mogao biti iskorišćen ili dovesti do nepravičnosti.

#6 Zaključivanje ugovora o prenosu naslednog udela

Zaključivanje ugovora o prenosu naslednog udela je važan korak u procesu nasleđivanja imovine. Ovaj postupak obuhvata prenos prava na nasledstvo sa jednog naslednika na drugog. Kako bi se osigurala pravna valjanost i zaštita interesa svih uključenih strana, neophodno je angažovati stručnog advokata u naslednom pravu.

Nasledni udeo je preosetljiva tema, s obzirom na to da može uključivati više naslednika koji imaju nasledstvo pravo na zaostavštinu. Zaključivanje ugovora o prenosu naslednog udela zahteva pažljivo pravno razmatranje, kako bi se obezbedilo da sva prava i obaveze naslednika budu jasno definisana i zaštićena.

Otkrivamo vam šta sve radi advokat za privredno pravo

#7 Zaključivanje ugovora o raspodeli imovine za života

Zaključivanje ugovora o raspodeli imovine za života predstavlja važan deo naslednog prava. Ovaj pismeni ugovor se sklapa kada su svi potomci preminule osobe, koji bi po zakonu imali pravo na nasledstvo, saglasni sa njegovim sadržajem. Cilj ovog ugovora je da se unapred definiše način raspodele imovine za života, čime se smanjuje mogućnost potencijalnih sporova i nesporazuma nakon smrti.

Važno je postići dogovor među svim potomcima pre zaključivanja ugovora o raspodeli imovine za života. Kada se postigne saglasnost svih potomaka, ugovor postaje punovažan i ima pravnu snagu. Važno je napomenuti da ukoliko se potomak koji nije dao saglasnost kasnije odrekne svog prava na nasledstvo ili premine pre vlasnika imovine, ugovor i dalje ostaje validan.

#8 Sačinjavanje zaveštanja – testamenta

Sačinjavanje zaveštanja, poznatog i kao testament, je važan deo naslednog prava. Testament mora biti sastavljen u formi koju zakon propisuje, u suprotnom će biti proglašen ništavnim. Postoje različite vrste testamenta, koje se razlikuju po obliku i formi, kao i po okolnostima u kojima se sačinjavaju.

Što se tiče oblika, testamenti mogu biti pisani ili usmeni, pri čemu pisani testamenti imaju prednost jer pružaju pisani dokaz o volji ostavioca. Međutim, važno je napomenuti da usmeni testamenti mogu biti priznati u nekim posebnim situacijama i pod određenim uslovima, u skladu sa zakonom.

Kada je reč o formi, testamenti se mogu podeliti na privatne i javne. Privatni testamenti su oni koji se sastavljaju samostalno od strane ostavioca, dok javni testamenti se sastavljaju u prisustvu javnog beležnika ili sudske vlasti. Javni testamenti pružaju veću sigurnost i verodostojnost, s obzirom na to da se čuvaju u zvaničnim arhivima.

Takođe, testamenti se mogu razlikovati i prema okolnostima u kojima se sačinjavaju. Postoje redovni, vanredni i izuzetni testamenti. Redovni testamenti se sastavljaju u uobičajenim okolnostima, kada je ostavilac u punoj mentalnoj sposobnosti. Vanredni testamenti se sačinjavaju u vanrednim situacijama, kao što su rat, opasnost od smrti ili drugi hitni slučajevi. Izuzetni testamenti se sačinjavaju u posebnim okolnostima, uključujući situacije poput epidemija ili prirodnih katastrofa.

#9 Izvršavanje testamenta

Izvršavanje testamenta je ključni korak u ostvarivanju volje ostavioca i raspodeli nasleđene imovine. Da bi potomci dobili adekvatnu zaostavštinu u skladu sa testamentom, važno je da izvršenje bude sprovedeno u skladu sa zakonom i pravnim propisima. U tom procesu, prisustvo advokata specijalizovanog za nasledno pravo je obavezno i od izuzetne važnosti.

#10 Staranje o zaostavštini, pre okončanja postupka nasleđivanja

Nasledno pravo ima važnu ulogu u postupku nasleđivanja i reguliše pitanja zaostavštine. Pre nego što se postupak nasleđivanja okonča, najrelevatniji naslednik će preuzeti odgovornost za upravljanje zaostavštinom.

Ovaj proces uključuje brigu o imovini i obavezama preminulog, kao i raspodelu nasleđenih sredstava među naslednicima. Pravila naslednog prava osiguravaju da se zaostavština pravedno i zakonito prenosi na prave osobe, čime se obezbeđuje pravičan i efikasan postupak nasleđivanja.

#11 Svi ostali odnosi vezani za nasledno pravo i nepokretnosti

Naši advokati pružaju stručnu podršku i zastupanje u svim pitanjima koja su vezana za nasledno pravo i nepokretnosti. Naše iskustvo i ekspertiza omogućavaju nam da vas efikasno zastupamo u svim odnosima vezanim za nasleđivanje nepokretnosti.

Bez obzira da li se radi o pitanjima raspodele imovine, prenosa vlasništva ili drugim pravnim aspektima, naši advokati će osigurati da vaši interesi budu zaštićeni. Angažovanjem naših advokata za nekretnine, možete biti sigurni da će vaš slučaj biti tretiran sa pažnjom, profesionalizmom i stručnošću koja će rezultirati zadovoljavajućim ishodom.

Ovde možete preuzeti Zakon o nasleđivanju

Pozovite nas!