Novosti

Nazad na Novosti

RASKID UGOVORA PRI DEJSTVU KLAUZULE REBUS SIC STANTIBUS

SUDSKA PRAKSA KOD DEJSTVA KLAUZULE REBUS SIC STANTBUS
 
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН
Грађанско право – Облигационо право
 
РАСКИД УГОВОРА ЗБОГ ПРОМЕЊЕНИХ ОКОЛНОСТИ
Објављено: 24.12.2014
 
Могућност раскида уговора због промењених околности праћена је кумулацијом услова изванредности догађаја, отежаног испуњења обавезе односно неостварења сврхе уговора и да су околности настале пре истека рока одређеног за испуњење обавезе.
 
Из образложења:
 
Одредба члана 133 став 1, 2 и 4 ЗОО прописује да ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине. Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати. Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.
 
Могућност раскида уговора због промењених околности праћена је кумулацијом услова изванредности догађаја, отежаног испуњења обавезе односно неостварења сврхе уговора и да су околности настале пре истека рока одређеног за испуњење обавезе.
 
У време закључења уговора, а и накнадно његовим анексима уговорена је закупнина за предмет закупа од 50 евра месечно. Разлог за уговарање ниже закупнине и закључивање два анекса уговора о закупу од 10.05.2004. године био је постојање потребе за извршавањем одређених грађевинских радова односно инвестиционих улагања како би се предметни локал довео у функционално стање, које све радове је финансирала тужена. Уговор је у континуитету извршаван од стране закупца, све време трајања закупца у погледу уговорне обавезе-плаћања уговорене закупнине.
 
Непостојање економског интереса за опстанак, односно одржавање на снази предметног уговора о закупу, на чему тужиоци инсистирају у поступку, не може се сматрати промењеном околношћу и разлогом за раскид уговора о закупу.
 
Неједнакост престација, односно нееквивалентност узајамних давања и истицање тужилаца да се сврха уговора не може постићи и да тужиоци који су ступили у права и обавезе свог правног претходника, закуподавца Р.М., сада немају интерес да уговор опстане, не указују на другачију одлуку о основаности њиховог захтева. Као промењена околност због које је захтеван раскид уговора је цена закупа за коју тужиоци истичу да је у потпуности обезвређена, због чега је нарушена еквивалентност међусобних давања између уговорних страна, те би са тог разлога било неправично одржати даље предметни уговор на снази. Када се као промењена околност истиче само нарушавање принципа еквиваленције престација , тако промењена околност не би била од утицаја, нити је разлог због кога би се уговор раскинуо. У случају повреде принципа еквиваленције престација, постоје други механизми да би се обезбедила равнотежа међусобних давања, па се у том смислу може уговорити измена висине закупнине-закључењем анекса уговора. Дакле, при одлучивању се морају имати у виду околности које доводе до тешкоћа у испуњавању обавеза, а не и оне које доводе до пропуштања користи (добити), која би могла бити остварена.
 
Поред тога релевантна је и чињеница коју је првостепени суд истакао у својој одлуци, да је тужена у току трајања овог поступка, изразила спремност да се висина закупнине коригује у складу са тржишном закупнином а да тужиоци нису у поступку захтевали од тужене закључење новог уговора или анекса уговора којим би висина закупнине уговорила на износ који одговара реалној закупнини, тачније тржишној цени за предмет закупа.
 
Како је тужена до дана закључења главне расправе предложила корекцију закупнине, а тужиоци на исто нису пристали већ су остали код тужбе и захтева формулисаним у правцу тога да се уговор о закупу судским путем раскине, таквом захтеву није могуће удовољити.
 
(Пресуда Апелационог суда у Новом Саду којим је потврђена пресуда Основног суда у Новом Саду посл. бр. П. 8413/12 од 12.12.2013. године)>
 
Аутор сентенце: Милена Балетић, виши судијски

Podeli

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Nazad na Novosti
Pozovite nas!