Novosti

Nazad na Novosti

TARIFA -CENE USLUGA JAVNIH IZVRŠITELJA

(“Sl. glasnik RS”, br. 59/2016)
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Javnoizvršiteljskom tarifom (u daljem tekstu: tarifa) utvrđuje se naknada za rad javnog izvršitelja i za
njegove stvarne troškove u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja, način utvrđivanja visine naknade
za rad i za stvarne troškove i način njihovog plaćanja.
Član 2
Javnom izvršitelju pripada naknada za rad i naknada za stvarne troškove nastale u izvršnom postupku i
postupku obezbeđenja u visini i na način određen ovom tarifom.
Naknadu za rad i naknadu za stvarne troškove javnom izvršitelju isplaćuje izvršni poverilac.
Član 3
Naknada za rad javnog izvršitelja sastoji se od naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta,
naknade za preduzimanje pojedinačnih radnji i naknade za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka ili
postupka obezbeđenja.
II PREDUJAM
Član 4
Izvršni poverilac dužan je da javnom izvršitelju isplati predujam, koji se sastoji od naknade za pripremanje,
vođenje i arhiviranje predmeta, naknade za preduzimanje pojedinačnih radnji i naknade za stvarne
troškove izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja.
O visini predujma javni izvršitelj odlučuje obrazloženim zaključkom.
Izvršni poverilac dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema zaključka o predujmu, javnom izvršitelju
uplati predujam na poseban račun za uplatu naknade za rad i naknade troškova javnog izvršitelja, inače
se postupak obustavlja.
U rešenju o obustavi postupka zbog neplaćanja predujma, javni izvršitelj odmerava naknadu za rad koju je
izvršni poverilac dužan da mu plati, a koja se sastoji od naknade za donošenje zaključka o predujmu,
rešenja o obustavi postupka i dostavljanje izvršnom poveriocu.
Javni izvršitelj može doneti više zaključaka o predujmu, zavisno od promena sredstva i predmeta izvršenja
ili obezbeđenja ili drugih opravdanih okolnosti.
Član 5
Javni izvršitelj prenosi izvršnom poveriocu predujmljenju naknadu za pojedinačne radnje koje nije
preduzeo i za stvarne troškove koje nije imao.
Član 6
Kada u toku izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja izvršni poverilac naznači da postupak nastavi
drugi javni izvršitelj umesto već određenog, prvobitno određeni javni izvršitelj odmah prenosi drugom
javnom izvršitelju koji nastavlja postupak onaj deo predujma koji se odnosi na pojedinačne radnje koje on
nije preduzeo i stvarne troškove koje nije imao, a ostatak zadržava.
Član 7
Ako sud usvoji zahtev za izuzeće javnog izvršitelja (isključenje – član 495. st. 1. i 2. Zakona o izvršenju i
obezbeđenju – “Službeni glasnik RS”, broj 106/15), isključeni javni izvršitelj dužan je da drugom javnom
izvršitelju kojeg izvršni poverilac naznači da nastavi postupak, odmah prenese ceo predujam koji je primio.
Ako sud usvoji zahtev za izuzeće javnog izvršitelja (član 495. stav 3. Zakona o izvršenju i obezbeđenju –
“Službeni glasnik RS”, broj 106/15), on zadržava predujam koji je primio na ime naknade za pripremanje,
vođenje i arhiviranje predmeta i na ime naknade za pojedinačne radnje koje je preduzeo i naknade za
stvarne troškove koje je imao do podnošenja zahteva za izuzeće. Ostatak predujma odmah prenosi
drugom javnom izvršitelju kojeg izvršni poverilac naznači da nastavi postupak.
Ako izvršni poverilac ne naznači javnog izvršitelja koji nastavlja postupak, pa zato postupak bude
obustavljen, prenos se vrši u korist izvršnog poverioca.
Ako sud na predlog izvršnog poverioca ili po službenoj dužnosti donese zaključak o spajanju postupaka i
o zajedničkoj prodaji nepokretnosti i pokretnih stvari, i nastavi sprovođenje izvršenja, javni izvršitelj
zadržava predujam koji je primio na ime naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta, naknade
za pojedinačne radnje koje je preduzeo i za stvarne troškove koje je imao do donošenja zaključka o
spajanju postupka. Ostatak predujma prenosi izvršnom poveriocu.
Član 8
Javnom izvršitelju koji radnje izvan područja za koje je imenovan preduzima preko javnog izvršitelja sa
drugog područja, predujam uplaćuje izvršni poverilac, a javni izvršitelj dalje uplaćuje predujam na račun
javnog izvršitelja sa drugog područja.
III NAKNADA ZA PRIPREMANJE, VOĐENJE I ARHIVIRANJE
PREDMETA
Član 9
Visina naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta radi namirenja novčanog potraživanja
određuje se prema vrednosti glavnog zahteva koji treba izvršiti.
Parnični troškovi, odnosno troškovi postupka i sporedna traženja uzimaju se u obzir samo ako su sami za
sebe predmet zahteva koji treba izvršiti.
Visina naknade za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta radi ostvarivanja nenovčanog potraživanja,
određuje se prema njegovoj vrednosti označenoj u izvršnoj ispravi.
Ako iz izvršne isprave ne može da se utvrdi vrednost nenovčanog potraživanja, visina naknade za
pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta iznosi 95 bodova.
Član 10
Naknada za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta ne može iznositi više od 200 bodova kada se
izvršenje sprovodi na računu izvršenja budžeta, odnosno na računu preko koga indirektni korisnik
budžetskih sredstava posluje.
Kada se sprovođenje prethodne ili privremene mere iscrpljuje plenidbom potraživanja, izdavanjem naloga
ili zabranom i upisom u odgovarajući registar ili javnu knjigu, naknada za pripremanje, vođenje i arhiviranje
predmeta iznosi 25 bodova, a u ostalim slučajevima ta naknada određuje se prema vrednosti zahteva koji
treba obezbediti, shodnom primenom odredaba ove tarife o utvrđivanju visine naknade za pripremanje,
vođenje i arhiviranje predmeta u izvršnom postupku.
IV NAKNADA ZA USPEŠNOST
Član 11
Izvršni poverilac dužan je da javnom izvršitelju isplati nakon sprovedenog postupka naknadu za uspešnost
sprovođenja izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja.
Kada je potraživanje samo delimično namireno, ostvareno ili obezbeđeno, naknada za uspešnost
sprovođenja izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja utvrđuje se i naplaćuje srazmerno vrednosti
potraživanja koje se namiruje, ostvaruje ili obezbeđuje.
Javnom izvršitelju koji radnje izvan područja za koje je imenovan preduzima preko javnog izvršitelja sa
drugog područja, naknadu za uspešnost uplaćuje izvršni poverilac, a javni izvršitelj dalje uplaćuje polovinu
ove naknade na račun javnog izvršitelja sa drugog područja.
Član 12
Visina naknade za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka radi namirenja novčanog potraživanja
određuje se prema ukupno naplaćenom iznosu potraživanja.
Naplaćeni iznos potraživanja je naplaćeni iznos potraživanja umanjen za troškove postupka pred javnim
izvršiteljem koji su do tada nastali.
Visina naknade za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka radi ostvarivanja nenovčanog potraživanja
određuje se prema njegovoj vrednosti označenoj u izvršnoj ispravi.
Ako iz izvršne isprave ne može da se utvrdi vrednost nenovčanog potraživanja, naknada za uspešnost
sprovođenja izvršnog postupka iznosi 335 bodova.
Član 13
Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka ne može iznositi više od 833 bodova kada se radi
namirenja novčanog potraživanja izvršenje sprovodi prodajom finansijskih instrumenata ili na hartijama od
vrednosti.
Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka ne može iznositi više od 415 bodova kada se radi
namirenja novčanog potraživanja izvršenje sprovodi na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima, kao i
na računu izvršenja budžeta, odnosno na računu preko koga indirektni korisnik budžetskih sredstava
posluje.
Član 14
Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka umanjuje se:
– za 50%, kada je potraživanje ispunjeno po dostavljanju rešenja o izvršenju izvršnom dužniku, a pre nego
što je javni izvršitelj preduzeo prvu radnju izvršenja;
– za 25% kada je izvršenje sprovedeno prenosom novčanih sredstava sa računa izvršnog dužnika ili
dužnika izvršnog dužnika, prodajom finansijskih instrumenata ili na hartijama od vrednosti, ako prethodno
nije bezuspešno pokušano sprovođenje drugim sredstvom izvršenja.
Član 15
Ako izvršni dužnik ispuni potraživanje posle podnošenja predloga za izvršenje, a pre nego što primi
rešenje o izvršenju, javni izvršitelj nema pravo na naknadu za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka.
Član 16
Kada se sprovođenje prethodne ili privremene mere iscrpljuje plenidbom potraživanja, izdavanjem naloga
ili zabranom i upisom u odgovarajući registar ili javnu knjigu, naknada za uspešnost sprovođenja postupka
obezbeđenja iznosi 50 bodova, a u ostalim slučajevima ta se naknada radi obezbeđenja novčanog
potraživanja određuje prema vrednosti zahteva koji treba obezbediti, dok se radi obezbeđenja
nenovčanog potraživanja određuje shodnom primenom odredaba ove tarife o utvrđivanju visine naknade
za uspešnost sprovođenja u izvršnom postupku.
V STVARNI TROŠKOVI
Član 17
Stvarni troškovi su troškovi koje je javni izvršitelj imao radi sprovođenja izvršnog postupka ili postupka
obezbeđenja.
Stvarni troškovi moraju da se opravdaju odgovarajućim dokazima (računi, karte za prevoz, troškovnici i
dr.).
Za preduzimanje pojedinačnih radnji izvan kancelarije, javnom izvršitelju pripada naknada za stvarne
troškove prevoza, i to:
– za javni prevoz u mesnom i međumesnom saobraćaju, u visini cene javnog prevoza;
– za upotrebu sopstvenog automobila, u visini do 30% od troškova cene najkvalitetnijeg benzina po
pređenom kilometru.
VI ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD
Član 18
Naknada za rad javnog izvršitelja određuje se tako što se broj bodova pomnoži sa vrednošću boda.
Vrednost boda iznosi 120 dinara bez PDV-a.
Naknada za pripremanje, vođenje i arhiviranje predmeta sa utvrđenim brojem bodova određena je u
Tarifnom broju 1. ove tarife.
Naknada za preduzimanje pojedinačnih radnji utvrđuje se prema vrsti preduzete radnje i vremenu njenog
trajanja i određena je u Tarifnom broju 2. ove tarife.
Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka i postupka obezbeđenja sa utvrđenim brojem
bodova određena je u Tarifnom broju 3. ove tarife.
Tarifni brojevi 1, 2. i 3. dati su u prilogu ove tarife i čine njen sastavni deo.
Član 19
Kada u izvršnom postupku ili postupku obezbeđenja učestvuje više izvršnih poverilaca ili više izvršnih
dužnika, javnom izvršitelju može da se uveća naknada za rad u visini od 30% za svaku sledeću stranku, a
najviše do 210% naknade za vrednost najvećeg glavnog potraživanja.
Za preduzete radnje izvan radnog vremena, javnom izvršitelju može da se uveća naknada za rad u visini
od 50% iznosa naknade za preduzimanje pojedinačne radnje.
Za čuvanje stvari koje su predmet izvršenja, javni izvršitelj ima pravo na naknadu u iznosu od 25 bodova
za svaki započeti mesec.
Član 20
Kada je zahtev za otklanjanje nepravilnosti osnovan, javni izvršitelj nema pravo na naknadu za rad i
naknadu za stvarne troškove u pogledu radnje koja je ocenjena kao nepravilna, niti u pogledu radnji ili
odluka koje je morao preduzeti, odnosno doneti zbog usvajanja zahteva za otklanjanje nepravilnosti.
Član 21
Troškovi privremenog zastupnika postavljenog od javnog izvršitelja, po predlogu stranke ili po službenoj
dužnosti, predstavljaju troškove izvršnog postupka.
Privremeni zastupnik je dužan da dostavi obračun troškova javnom izvršitelju.
VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 22
Danom stupanja na snagu ove tarife prestaje da važi Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama troškova
za rad izvršitelja (“Službeni glasnik RS”, br. 50/12 i 22/16).
Član 23
Na sve postupke u kojima je do stupanja na snagu ove tarife donet zaključak o predujmu primenjivaće se
Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja (“Službeni glasnik RS”, br. 50/12 i
22/16).
Član 24
Ova tarifa stupa na snagu 1. jula 2016. godine.
Tarifni broj 1.
Vrednost određenja u
dinarima
Naknada za pripremu, vođenje i arhiviranje predmeta i donošenje rešenja
o izvršenju radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih
usluga i srodnih delatnosti
do 12.000 15 bodova
preko 12.000 do 30.000 22 boda
preko 30.000 do 120.000 25 bodova, uvećano za 2% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos
od 30.000
preko 120.000 do 600.000 45 bodova, uvećano za 1% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos
od 120.000
preko 600.000 do 3.000.000 95 bodova, uvećano za 0,5% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi iznos
od 600.000
preko 3.000.000 do
12.000.000
200 bodova, uvećano za 0,2% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi
iznos od 3.000.000
preko 12.000.000 395 bodova uvećano za 0,1% vrednosti glavnog zahteva koje prelazi
iznos od 12.000.000, a najviše do 250.000 dinara
Tarifni broj 2.
Naknada za pojedinačne radnje Iznos
Za uspešno lično dostavljanje izvršnom dužniku 7,5 bodova
Isticanje na oglasnu tablu 2,5 boda
Dostavljanje poštom strankama, učesnicima u postupku i sudu 2,5 boda
Pribavljanje podataka od državnih organa, imalaca javnih ovlašćenja,
drugih pravnih lica i preduzetnika koji su javnom izvršitelju potrebni za
delotvorno vođenje izvršnog postupka i postupka obezbeđenja
10 bodova po zahtevu
Obavljeno razgledanje nepokretnosti i pokretnih stvari, obavljeno javno
nadmetanje (prvo i drugo), popisivanje nepokretnosti u vanknjižnoj
svojini, popis pokretnih stvari, oduzimanje predmeta ručne zaloge,
oduzimanje i predaja pokretne stvari, ispražnjenje i predaja
nepokretnosti, sprovedena fizička deoba
30% od naknade za
pripremanje, vođenje i
arhiviranje predmeta za svaki
započeti sat, ali ne duže od
osam sati dnevno
Utvrđivanje da je izjava volje data 5 bodova
Za nadzor nad obročnim izvršenjem obaveze po ovlašćenju izvršnog
poverioca
10 bodova za svaki obročni
period
Za sastavljanje obrazloženih rešenja i zaključaka 20% od naknade za
pripremanje, vođenje i
arhiviranje predmeta
Za fotokopiranje spisa 0,2 boda po stranici
Izdavanje potvrde i uverenja strankama u vezi sa predmetima u kojima
javni izvršitelj postupa
5 bodova
Tarifni broj 3.
Vrednost određenja u
dinarima
Naknada za uspešnost sprovođenja
do 12.000 15 bodova od naplaćenog iznosa
preko 12.000 do 30.000 24 boda od naplaćenog iznosa
preko 30.000 do 120.000 25 bodova + 6% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi
iznos od 30.000
preko 120.000 do 600.000 85 bodova + 5% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi
iznos od 120.000
preko 600.000 do 3.000.000 335 bodova + 4% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi
iznos od 600.000
preko 3.000.000 do
12.000.000
1200 bodova + 2% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi
iznos od 3.000.000
preko 12.000.000 3135 bodova + 1% vrednosti naplaćenog iznosa potraživanja koje prelazi
iznos od 12.000.000, a najviše do 2.000.000 dinara

Podeli

Nazad na Novosti
Pozovite nas!