Tužbe zbog Korona virusa

TUŽBE ZBOG KORONA VIRUSA

Premijerka Srbije Ana Brnabić je izjavila da očekuje tužbe zbog Korona virusa. Tužbe protiv države moguće su zbog mera i ograničenja niza prava građana i privrednih subjekata, koje je vlada naložila radi sprečavanja širenja virusa Covid 19.

Tužbu može da podnose svako lice koje smatra da mu je određeno pravo ugroženo, ali to ne znači da će tužba biti usvojena. Advokati smatraju da se Korona Virus može smatrati višom silom, koja se nije mogla predvideti, sprećiti ni izbeći. Restriktivne mere uvedene su u skladu sa Ustavom Republike Srbije radi sprečavanja širenja Korona Virusa i zaštite ustavom zagarantovanih prava, a to su : pravo na zdravlje i pravo na život. Država odgovara za materijalnu i nematerijalnu štetu koju nezakonitim radom skrivljeno prouzrokuju državni organ. U ovom konkretnom slućaju te krivice nema, preduzete mere su donete u skladu sa savetima i preporukama medicinske struke, radi sprečavanja širenja zaraze.

Pravila o objektivnoj odgovornosti ovde se ne mogu primeniti, ona važe kod odgovornosti za opasnu stvar i opasnu delatnost, a Korona virus nije ni jedno ni drugo. Posebni slučajevi odgovornosti koji su predviđeni Zakonom o obligacionim odnosima, ovde ne važe zato što se ne radi o javnim manifestacijima, terorističkim aktima, emonstracijama, a obavljanje poslova od opšteg interesa nije prekinuto. Moguće je da će neki privrednici pokušati da izmaklu dobit naplate sudskim putem, ali da to ne znaći da će njihovi tužbeni zahtevi biti usvojeni, jer sud uvek sudi po Ustavu i zakonu. Država bi mogla da pomogne privrednicima, ekonomskim merama, što će verovatno i učiniti po ugledu na ostale države.

Tužbe zbog Korone u Srbiji

U Srbiji se očekuju tužbe protiv države upravo zbog vladinih mera i ograničenja niza prava građana i privrednih subjekta u cilju sprečavanja epidemije Korona Virusa.

Neki od zaposlenih u kliničkom centru u Nišu su najavili tužbe kada prođe pandemija. Radnici koji su u samoizolaciji su obavešteni da će primati umanjenu platu za 35%.  Iz uprave kliničkog centra pozivaju se na Zakon o zdravstvenom osiguranju (članove 73 i 95) i Odluku o proglašenju vanrednog stanja. Sa druge strane prema mišljenju Ministartva rada zaposleni koji su u samoizolaciji imaju pravo na naknadu zarade, kao i da će ona biti regulisana posebnim aktom Vlade.

Detaljno objasnjenje prava i obaveza radnika i poslodavaca u toku vanrednog stanja.

Tužbe zbog Korone u svetu

U svetu su već počele da se podnose tužbe zbog nastale pandemije. Građani Francuske podneli su čak šest tužbi protiv svoje vlade zbog neadekvatnog reagovanja na pojavu virusa. Država je relativno kasno preduzela mere zaštite, tek nakon dva meseca od pojave prvih slučaja obolelih. Odlaganje borbe protiv ovog virusa, dovelo do situacije u kojoj se zemlja nalazi trenutno, i koja broji preko 25.000 zaraženih i oko 1.300. umrlih. Tužbu je podneo i jedan od zaraženih, muškarac star 46 godina, optužujući Francusku vladu da je kasno uvela mere i da je više vodila računa o ekonomiji nego o životima ljudi. Tužbe su podnete posebnom sudu, koji će odlućiti da li će dozvoliti vođenje postupka protiv nadležnog ministra. Ostaje da se vidi kako će francuski sudovi reagovati, ovo bi bio presedan da ministar jedne države odgovara za političke odluke koje je doneo.

Pored građanskopravnih tužbi u Južnoj Koreji podneta je tužba za ubistvo protiv lidera Šinčeonđi crkve Li Man – Hija, koji za sebe tvrdi da je mesija, naime od 230. 000 članova crkve skoro 9.000 ima simptome Korona Virusa. Sumnja se da su krili imena zaraženih članova. Jedna njihova članica žena od 61 godinu, bila je među prvima za koje je utvrđeno da je zaražena. Ona je odbijala da je odvedu na testiranje, a poznato je da je bila na nekoliko crkvenih okupljanja, pre nego što je utvrđeno da je zaražena. U Južnoj Koreji katoličke crkve su zatvorene, protestanske su otkazale službe,a i svi budistički događaji su otkazani.

Kazne u Srbiji zbog Korone

U Srbiju su za kršenje mera samozolacije predviđene visoke zatvorske kazne, svako ko prekrši mere samoizolacije za vreme trajanja vandrednog stanja, biće kažnjen zatvorom do 3 godine. Međutim pitanje je šta se dešava ako se virus prenese nekom i dođe do ozbiljnog narušavanja zdravlja ili čak do smrti tog lica. U tom slučaju prema Krivičnom zakonu Republike Srbije zaprećena je kazna u rasponu od 1 do 12 godina.

Osnovni sud u Dimitrovgradu osudio je muškarca od 38 godina na 3 godine zatvora zbog kršenja obavezne samoizolacije. Reč je o prvom suđenju zbog kršenja mera samoizolacije u Srbiji, i suđenje je održano putem Skajpa, odnosno putem video veze između pritvorske jedinice i sudske jedinice. Okrivljeni je bio u pritvorskoj jedinici a u sudnici su bili sudija, advokat, i branilac. Protiv ove odluke moguće je izjaviti Žalbu. Okrivljeni je osuđen zbog krivičnog dela nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije.

Osim kršenja samoizolacija, sankcionisano je i širenje panike. U krivičnom zakonu prediđeno je krivično delo izazivanje panike i nereda. To krivično delo čini onaj ko prenošenjem lažnih vesti izazove paniku ili narušavanje javnog reda i mira , a zaprećena mu je kazna od 3 meseca zatvora do 3 godine i novčana kazna. Ukoliko je delo učinjeno putem sredstava javnog informisanja ili na javnom skupu postoji teži oblik i u tom slučaju zaprećena kazna iznosi od 6 meseci do 5 godina.

Šta kaže zakon u vezi posledica Korone

Član 173. Zakona o obligacionim odnosima ( ZOO) glasi:

Šteta nastala u vezi sa opasnom stvari, odnosno opasnom delatnošću smatra se da potiče od te stvari, odnosno delatnosti, izuzev ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete.

Član 174. ZOO:

Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac, a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njom bavi.

Član 180. ZOO:

Za štetu nastalu smrću, telesnom povredom ili oštećenjem, odnosno uništenjem imovine fizičkog lica usled akata nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i manifestacija, odgovara država čiji su organi po važećim propisima bili dužni da spreče takvu štetu. Organizatori, učesnici, podstrekači i pomagači u aktima nasilja ili terora, javnim demonstracijama i manifestacijama koje su usmerene na podrivanje ustavnog uređenja, nemaju pravo na naknadu štete po ovom osnovu. Država ima pravo i obavezu da zahteva naknadu isplaćenog iznosa od lica koje je štetu prouzrokovalo. To pravo zastareva u rokovima propisanim za zastarelost potraživanja naknade štete.

Član 181. ZOO:

Organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili na otvorenom prostoru odgovara za štetu nastalu smrću ili telesnom povredom koju neko pretrpi usled izvanrednih okolnosti koje u takvim prilikama mogu nastati, kao što je gibanje masa, opšti nered i slično.

Član 182. ZOO:

Ko bez opasnosti po sebe uskrati pomoć licu čiji su život ili zdravlje očigledno ugroženi, odgovara za štetu koja je otuda nastala, ako je on tu štetu prema okolnostima slučaja morao predvideti. Ako pravičnost zahteva, sud može takvo lice osloboditi obaveze da naknadi štetu. Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije predviđena su sledeća krivična dela:
Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije

Član 248

Ko za vreme epidemije kakve opasne zarazne bolesti ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mere za njeno suzbijanje ili sprečavanje,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.
Prenošenje zarazne bolesti

Član 249

Ko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti, pa usled toga dođe do prenošenja zarazne bolesti,
kazniće se zatvorom do tri godine.

Pozovite nas!